Μπράβο καθοδήγηση!

Εχασε τσ' αρβύλες ο Μπαρμπα-Μαθιός , αλλα τουτος εδώ ο Μαθίος έχασε αυγά και καλάθια:

Γράφει λοιπόν ο σεβάσμιος Ευαγγελιστής:

5 Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς λέγων· Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε, καὶ εἰς πόλιν Σαμαριτῶν μὴ εἰσέλθητε· 6 πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ.

Ματθ. 10 στ.5-6

Και ο ιδιος Ματθαίος γράφει παρακάτω

18 καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. 19 πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, 20 διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Ἀμήν.

Ματθ. 28 στ.19 Ήταν που ήταν αγράμματοι, ήταν ψαράδες, εξέδιδε και ο ΚΥΙΧ(1) αντιφατικές οδηγίες, γι’ αυτο φθάσαμε εδώ που φθάσαμε: Στην Παγκοσμιοποίηση.

(1) ΚΥΙΧ = Κύριος Υμών Ιησούς Χριστός