Ωχ! Ανάσταση!

Ερανιστική εργασία περικοπών των ευαγγελίων, που αφορούν την «ανάσταση» του Ιησού με σχόλια και παρατηρήσεις υπό του ασεβέστάτου Λασκάρεως Στουγιαννίδη, Αθηναίου.

 

 

 

 

 

 

 

 

Γλυφάδα

Μάιος 2009

 

Copyright © 2009 – A. Stoougiannidis


 

Εισαγωγή

Η «Καινή Διαθήκη» είναι βιβλίο διαχρονικό. Γράφεται και πλαστογραφείται και παραμορφώνεται επί αιώνες τώρα. Λόγω επικαιρότητας συμμάζεψα μόνον μερικές περικοπές σχετικές με την ανάσταση  του Ιησού, από τα Τέσσαρα  κανονικά ευαγγέλια  και τις σχολίασα. Χωρίς φόβο και πάθος. Κριτήριο ή λογική και όχι ο φανατισμός ή η προσήλωση σε προκαθορισμένες φορμούλες.

Μπορεί κάνεις να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι τις αντιφάσεις και της λογικές ασυνέπειες από Ευαγγέλιο σε Ευαγγέλιο. Δηλαδή τα τέσσαρα «θεόπνευστα» βιβλία που αντιφάσκουν φοβερά μεταξύ τους και που περιγράφουν «άλογα» γεγονότα. Μήπως από εδώ βγήκε η έκφραση «δεν ξέρει που του παν τα τέσσερα»;

 

 

... καθώς ακούω κρίνω, και η κρίσις η εμή δίκαια εστίν

Ιωαν Κεφ. 5 στ. 30


Η Ανάσταση κατά τον Ματθαίον. Κεφ. 28

 

1 Ὀψὲ δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων[1[U1] ], ἦλθε Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία [U2] θεωρῆσαι [U3] τὸν τάφον. 2 καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας[U4] · ἄγγελος γὰρ Κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ προσελθὼν ἀπεκύλισε[U5]  τὸν λίθον ἀπὸ τῆς θύρας καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ. 3 ἦν δὲ ἡ ἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴ καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡσεὶ χιών. 4 ἀπὸ δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες καὶ ἐγένοντο ὡσεὶ νεκροί. 5 ἀποκριθεὶς [U6] δὲ ὁ ἄγγελος εἶπε ταῖς γυναιξί· Μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς· οἶδα γὰρ ὅτι Ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον [U7] ζητεῖτε· 6 οὐκ ἔστιν ὧδε· ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπε. δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο ὁ Κύριος. 7 καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε· ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν[U8] . 8 καὶ ἐξελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τοῦ μνημείου μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. 9 ὡς δὲ ἐπορεύοντο ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ Ἰησοῦς ἀπήντησεν αὐταῖς λέγων· Χαίρετε. αἱ δὲ προσελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ. 10 τότε λέγει αὐταῖς ὁ Ἰησοῦς· Μὴ φοβεῖσθε· ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν[U9] , κἀκεῖ με ὄψονται. 11 Πορευομένων δὲ αὐτῶν ἰδού τινες τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόμενα. 12 καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν πρεσβυτέρων συμβούλιόν τε λαβόντες ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις λέγοντες· 13 Εἴπατε ὅτι Οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων. 14 καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος, ἡμεῖς πείσομεν αὐτὸν καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσωμεν. 15 οἱ δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. καὶ διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ Ἰουδαίοις μέχρι τῆς σήμερον. 16 Οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἰς τὸ ὄρος [U10] οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς. 17 καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν αὐτῷ, οἱ δὲ ἐδίστασαν. 18 καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. [U11] 19 πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη[U12] , βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, 20 διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ' ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος[U13] . Ἀμήν.


Η Ανάσταση κατα  τον Μάρκο Κεφ. 16

 

1 Κα διαγενομένου το σαββάτου Μαρία Μαγδαλην κα Μαρία το ακώβου [U14] κα Σαλώμη γόρασαν ρώματα [U15] να λθοσαι λείψωσιν ατόν. 2 κα λίαν πρω της μις σαββάτων ρχονται π τ μνημεον, νατείλαντος το λίου. 3 κα λεγον πρς αυτάς· Τίς ποκυλίσει μν τν λίθον κ τς θύρας το μνημείου; 4 κα ναβλέψασαι θεωροσιν τι ποκεκύλισται [U16]  λίθος· ν γρ μέγας σφόδρα. 5 κα εσελθοσαι ες τ μνημεον εδον νεανίσκον καθήμενον ν τος δεξιος, περιβεβλημένον στολν λευκήν, κα ξεθαμβήθησαν. 6 δ λέγει ατας· Μ κθαμβεσθε· ησον ζητετε τν Ναζαρηνν τν σταυρωμένον· γέρθη, οκ στιν δε· δε τόπος που θηκαν ατόν. 7 λλ' πάγετε επατε τος μαθητας ατο κα τ Πέτρ[U17]  τι προάγει μς ες τν Γαλιλαίαν· κε ατν ψεσθε, καθς επεν μν. [U18] 8 κα ξελθοσαι φυγον π το μνημείου· εχε δ ατς τρόμος κα κστασις, κα οδεν οδν επον· φοβοντο γάρ. 9 ναστς δ πρω πρώτ σαββάτου φάνη πρτον Μαρίᾳ τ Μαγδαλην, φ' ς κβεβλήκει πτ δαιμόνια. 10 κείνη πορευθεσα πήγγειλε τος μετ' ατο γενομένοις, πενθοσι κα κλαίουσι. 11 κκενοι κούσαντες τι ζ κα θεάθη π' ατς, πίστησαν. 12 Μετ δ τατα δυσν ξ ατν περιπατοσιν φανερώθη ν τέρ μορφ, πορευομένοις ες γρόν. 13 κκενοι πελθόντες πήγγειλαν τος λοιπος· οδ κείνοις πίστευσαν. 14 στερον νακειμένοις [U19] ατος τος νδεκα φανερώθη κα νείδισε τν πιστίαν ατν κα τν σκληροκαρδίαν, τι τος θεασαμένοις ατν γηγερμένον οκ πίστευσαν. 15 κα επεν ατος· Πορευθέντες ες τν κόσμον παντα κηρύξατε τ εαγγέλιον πάσ τ κτίσει. 16 πιστεύσας κα βαπτισθες σωθήσεται, δ πιστήσας κατακριθήσεται· 17 σημεα δ τος πιστεύσασι τατα παρακολουθήσει· ν τ νόματί μου δαιμόνια κβαλοσι· γλώσσαις λαλήσουσι καινας· 18 φεις ροσι· κν θανάσιμόν τι πίωσιν, ο μ ατος βλάψει· π ρρώστους χερας πιθήσουσι, κα καλς ξουσιν. 19 μν ον Κύριος μετ τ λαλσαι ατος νελήφθη ες τν ορανν κα κάθισεν κ δεξιν το Θεο. 20 κενοι δ ξελθόντες κήρυξαν πανταχο, το Κυρίου συνεργοντος κα τν λόγον βεβαιοντος δι τν πακολουθούντων σημείων. μήν.

 
Η Ανάσταση κατά Λουκάν

Κεφ. 23

48 κα πάντες ο συμπαραγενόμενοι χλοι π τν θεωρίαν ταύτην, θεωροντες τ γενόμενα, τύπτοντες αυτν τ στήθη πέστρεφον. 49 εστήκεισαν δ πάντες ο γνωστο ατο π μακρόθεν[U20] , κα γυνακες α συνακολουθήσασαι [U21] ατ π τς Γαλιλαίας, ρσαι τατα. 50 Κα δο νρ νόματι ωσφ, βουλευτς πάρχων κα νρ γαθς κα δίκαιος 51 - οτος οκ ν συγκατατεθειμένος τ βουλ κα τ πράξει ατν - π ριμαθαίας [U22] πόλεως τν ουδαίων, ς προσεδέχετο κα ατς τν βασιλείαν το Θεο, 52 οτος προσελθν τ Πιλάτ τήσατο τ σμα το ησο, 53 κα καθελν ατ νετύλιξε σινδόνι κα θηκεν ατ ν μνήματι λαξευτ, ο οκ ν οδες οδέπω κείμενος· 54 κα μέρα ν παρασκευ, σάββατον πέφωσκε. 55 Κατακολουθήσασαι δ α γυνακες, ατινες σαν συνεληλυθυαι ατ κ τς Γαλιλαίας, θεάσαντο τ μνημεον κα ς τέθη τ σμα ατο, 56 ποστρέψασαι δ τοίμασαν ρώματα κα μύρα. κα τ μν σάββατον σύχασαν κατ τν ντολήν[U23] .

 

Κεφ. 24

1 Τ δ μι τν σαββάτων ρθρου βαθέως λθον π τ μνμα φέρουσαι τοίμασαν ρώματα, κα τινες σν ατας. 2 ερον δ τν λίθον ποκεκυλισμένον π το μνημείου, 3 κα εσελθοσαι οχ ερον τ σμα το Κυρίου ησο. 4 κα γένετο ν τ διαπορεσθαι ατς περ τούτου κα δο νδρες δύο πέστησαν ατας ν σθήτεσιν στραπτούσαις. 5 μφόβων δ γενομένων κα κλινουσν τ πρόσωπον ες τν γν επον πρς ατάς· Τί ζητετε τν ζντα μετ τν νεκρν; 6 οκ στιν δε, λλ' γέρθη· μνήσθητε ς λάλησεν μν τι ν ν τ Γαλιλαίᾳ, 7 λέγων τι δε τν υἱὸν το νθρώπου παραδοθναι ες χερας νθρώπων μαρτωλν κα σταυρωθναι, κα τ τρίτ μέρ ναστναι. 8 κα μνήσθησαν τν ημάτων ατο, 9 κα ποστρέψασαι π το μνημείου πήγγειλαν τατα πάντα τος νδεκα κα πσι τος λοιπος. 10 σαν δ Μαγδαλην Μαρία κα ωάννα κα Μαρία ακώβου [U24] κα α λοιπα σν ατας, α λεγον πρς τος ποστόλους τατα. 11 κα φάνησαν νώπιον ατν σε λρος τ ῥήματα ατν, κα πίστουν ατας. 12 δ Πέτρος ναστς δραμεν π τ μνημεον, κα παρακύψας βλέπει τ θόνια κείμενα μόνα, κα πλθε πρς αυτν θαυμάζων τ γεγονός. 13 Κα δο δύο ξ ατν [U25] σαν πορευόμενοι ν ατ τ μέρ ες κώμην πέχουσαν σταδίους ξήκοντα π ερουσαλήμ, νομα μμαος. 14 κα ατο μίλουν πρς λλήλους περ πάντων τν συμβεβηκότων τούτων. 15 κα γένετο ν τ μιλεν ατος κα συζητεν κα ατς ησος γγίσας συνεπορεύετο ατος· 16 ο δ φθαλμο ατν κρατοντο το μ πιγνναι ατόν. 17 επε δ πρς ατούς· Τίνες ο λόγοι οτοι ος ντιβάλλετε πρς λλήλους περιπατοντες καί στε σκυθρωποί; 18 ποκριθες δ ες, νομα Κλεόπας, επε πρς ατόν· Σ μόνος παροικες ν ερουσαλμ [U26] κα οκ γνως τ γενόμενα ν ατ ν τας μέραις ταύταις; 19 κα επεν ατος· Ποα; ο δ επον ατ· Τ περ ησο το Ναζωραίου, ς γένετο νρ προφήτης δυνατς ν ργ κα λόγ ναντίον το Θεο κα παντς το λαο, 20 πως τε παρέδωκαν ατν ο ρχιερες κα ο ρχοντες μν ες κρίμα θανάτου[U27]  κα σταύρωσαν [U28] ατόν. 21 μες δ λπίζομεν τι ατός στιν μέλλων λυτροσθαι [U29] τν σραήλ· λλά γε σν πσι τούτοις τρίτην ταύτην μέραν γει σήμερον φ' ο τατα γένετο. 22 λλ κα γυνακές τινες ξ μν ξέστησαν μς γενόμεναι ρθριαι π τ μνημεον, 23 κα μ εροσαι τ σμα ατο λθον λέγουσαι κα πτασίαν γγέλων ωρακέναι, ο λέγουσιν ατν ζν. 24 κα πλθόν τινες τν σν μν π τ μνημεον, κα ερον οτω καθς κα α γυνακες επον, ατν δ οκ εδον. 25 κα ατς επε πρς ατούς· νόητοι κα βραδες τ καρδίᾳ το πιστεύειν π πσιν ος λάλησαν ο προφται[U30] ! 26 οχ τατα δει παθεν τν Χριστν κα εσελθεν ες τν δόξαν ατο; 27 κα ρξάμενος π Μωϋσέως κα π πάντων τν προφητν διερμήνευσεν ατος ν πάσαις τας γραφας τ περ αυτο. 28 Κα γγισαν ες τν κώμην ο πορεύοντο, κα ατς προσεποιετο πορρωτέρω πορεύεσθαι· 29 κα παρεβιάσαντο ατν λέγοντες· Μενον μεθ' μν, τι πρς σπέραν στ κα κέκλικεν μέρα. κα εσλθε το μεναι σν ατος. 30 κα γένετο ν τ κατακλιθναι ατν μετ' ατν λαβν τν ρτον ελόγησε, κα κλάσας πεδίδου ατος. 31 ατν δ διηνοίχθησαν ο φθαλμο, κα πέγνωσαν ατόν· κα ατς φαντος γένετο π' ατν. 32 κα επον πρς λλήλους· Οχ καρδία μν καιομένη ν ν μν, ς λάλει μν ν τ δ κα ς διήνοιγεν μν τς γραφάς; 33 Κα ναστάντες ατ τ ρ πέστρεψαν ες ερουσαλήμ[U31] , κα ερον συνηθροισμένους τος νδεκα κα τος σν ατος, 34 λέγοντας τι γέρθη Κύριος ντως κα φθη Σίμωνι. 35 κα ατο ξηγοντο τ ν τ δ κα ς γνώσθη ατος ν τ κλάσει το ρτου. 36 Τατα δ ατν λαλούντων ατς ησος στη ν μέσ ατν κα λέγει ατος· Ερήνη μν. 37 πτοηθέντες δ κα μφοβοι γενόμενοι δόκουν πνεμα θεωρεν. 38 κα επεν ατος· Τί τεταραγμένοι στέ, κα διατί διαλογισμο ναβαίνουσιν ν τας καρδίαις μν; 39 δετε τς χεράς μου κα τος πόδας μου, τι ατς γώ εμι· ψηλαφήσατέ με κα δετε, τι πνεμα σάρκα κα στέα οκ χει καθς μ θεωρετε χοντα[U32] . 40 κα τοτο επν πέδειξεν ατος τς χερας κα τος πόδας. 41 τι δ πιστούντων ατν π τς χαρς [U33] κα θαυμαζόντων επεν ατος· χετέ τι βρώσιμον νθάδε; 42 ο δ πέδωκαν ατ χθύος πτο μέρος κα π μελισσίου κηρίου, 43 κα λαβν νώπιον ατν φαγεν. 44 επε δ ατος· Οτοι ο λόγοι ος λάλησα πρς μς τι ν σν μν, τι δε πληρωθναι πάντα τ γεγραμμένα ν τ νόμ Μωϋσέως κα προφήταις κα ψαλμος περ μο. 45 τότε διήνοιξεν ατν τν νον το συνιέναι τς γραφάς, 46 κα επεν ατος τι Οτω γέγραπται [U34] κα οτως δει παθεν τν Χριστν κα ναστναι κ νεκρν τ τρίτ μέρ[U35] , 47 κα κηρυχθναι π τ νόματι ατο μετάνοιαν κα φεσιν μαρτιν [U36] ες πάντα τ θνη, ρξάμενον π ερουσαλήμ. 48 μες δέ στε μάρτυρες τούτων. 49 κα δο γ ποστέλλω τν παγγελίαν το πατρός μου φ' μς· μες δ καθίσατε ν τ πόλει ερουσαλήμ ως ο νδύσησθε δύναμιν ξ ψους. 50 ξήγαγε δ ατος ξω ως ες Βηθανίαν[U37] , κα πάρας τς χερας ατο ελόγησεν ατούς. 51 κα γένετο ν τ ελογεν ατν ατος διέστη π' ατν κα νεφέρετο ες τν ορανόν[U38] . 52 κα ατο προσκυνήσαντες ατν πέστρεψαν ες ερουσαλμ μετ χαρς μεγάλης, 53 κα σαν δι παντς ν τ ερ ανοντες [U39] κα ελογοντες τν Θεόν. μήν.


Η Ανάσταση κατά Ιωάννην

 

 

1 Τ δ μι τν σαββάτων [U40] Μαρία Μαγδαλην ρχεται πρω σκοτίας τι οσης ες τ μνημεον, κα βλέπει τν λίθον ρμένον κ το μνημείου. 2 τρέχει ον κα ρχεται πρς Σίμωνα Πέτρον κα πρς τν λλον μαθητν ν φίλει ησος[U41] , κα λέγει ατος· ραν τν Κύριον κ το μνημείου, κα οκ οδαμεν πο θηκαν ατόν. 3 ξλθεν ον Πέτρος κα λλος μαθητής κα ρχοντο ες τ μνημεον. 4 τρεχον δ ο δύο μο· κα λλος μαθητς προέδραμε τάχιον το Πέτρου κα λθε πρτος ες τ μνημεον, 5 κα παρακύψας[U42]  βλέπει κείμενα τ θόνια, ο μέντοι εσλθεν. 6 ρχεται ον Σίμων Πέτρος κολουθν ατ, κα εσλθεν ες τ μνημεον κα θεωρε τ θόνια κείμενα, 7 κα τ σουδάριον, ν π τς κεφαλς ατο, ο μετ τν θονίων κείμενον, λλ χωρς ντετυλιγμένον ες να τόπον. 8 τότε ον εσλθε κα λλος μαθητς [U43]  λθν πρτος ες τ μνημεον, κα εδε κα πίστευσεν· 9 οδέπω γρ δεισαν τν γραφν τι δε ατν κ νεκρν ναστναι[U44] . 10 πλθον ον πάλιν πρς αυτος ο μαθηταί. 11 Μαρία [U45] δ εστήκει πρς τ μνημείῳ κλαίουσα ξω. 12 ς ον κλαιε, παρέκυψεν ες τ μνημεον κα θεωρε δύο γγέλους ν λευκος καθεζομένους [U46] να πρς τ κεφαλ κα να πρς τος ποσίν, που κειτο τ σμα το ησο. 13 κα λέγουσιν ατ κενοι· Γύναι, τί κλαίεις; λέγει ατος· τι ραν τν Κύριόν μου, κα οκ οδα πο θηκαν ατόν. 14 κα τατα εποσα στράφη ες τ πίσω, κα θεωρε τν ησον σττα, κα οκ δει τι ησος στι. 15 λέγει ατ ησος· Γύναι, τί κλαίεις; τίνα ζητες; κείνη δοκοσα τι κηπουρός στι[U47] , λέγει ατ· Κύριε, ε σ βάστασας ατόν, επέ μοι πο θηκας ατόν, κγ ατν ρ. 16 λέγει ατ ησος· Μαρία. στραφεσα κείνη λέγει ατ· Ραββουνί, λέγεται, διδάσκαλε. 17 λέγει ατ ησος· Μή μου πτου[U48] · οπω γρ ναβέβηκα πρς τν πατέρα μου· πορεύου δ πρς τος δελφούς μου κα επ ατος· ναβαίνω πρς τν πατέρα μου κα πατέρα μν, κα Θεόν μου κα Θεν μν. 18 ρχεται Μαρία Μαγδαλην παγγέλλουσα τος μαθητας τι ἑώρακε τν Κύριον, κα τατα επεν ατ. 19 Οσης ον ψίας τ μέρ κείν τ μι σαββάτων, κα τν θυρν κεκλεισμένων [U49] που σαν ο μαθητα συνηγμένοι [U50] δι τν φόβον τν ουδαίων, λθεν ησος κα στη ες τ μέσον, κα λέγει ατος· Ερήνη μν. 20 κα τοτο επν δειξεν ατος τς χερας κα τν πλευρν ατο. χάρησαν ον ο μαθητα δόντες τν Κύριον. 21 επεν ον ατος ησος πάλιν· Ερήνη μν. καθς πέσταλκέ με πατήρ, κγ πέμπω μς. 22 κα τοτο επν νεφύσησε κα λέγει ατος· Λάβετε Πνεμα γιον· 23 ν τινων φτε τς μαρτίας, φίενται ατος, ν τινων κραττε, κεκράτηνται. 24 Θωμς δ ες κ τν δώδεκα λεγόμενος Δίδυμος, οκ ν μετ' ατν τε λθεν ησος. 25 λεγον ον ατ ο λλοι μαθηταί· ωράκαμεν τν Κύριον. δ επεν ατος· Ἐὰν μ δω ν τας χερσν ατο τν τύπον τν λων, κα βάλω τν δάκτυλόν μου ες τν τύπον τν λων, κα βάλω τν χερά μου ες τν πλευρν ατο, ο μ πιστεύσω. 26 Κα μεθ' μέρας κτ πάλιν σαν σω ο μαθητα ατο κα Θωμς μετ' ατν. ρχεται ησος τν θυρν κεκλεισμένων,[U51]  κα στη ες τ μέσον κα επεν· Ερήνη μν. 27 ετα λέγει τ Θωμ· Φέρε τν δάκτυλόν σου δε κα δε τς χεράς μου, κα φέρε τν χερά σου κα βάλε ες τν πλευράν μου, κα μ γίνου πιστος, λλ πιστός. 28 κα πεκρίθη Θωμς κα επεν ατ· Κύριός μου κα Θεός μου. 29 λέγει ατ ησος· τι ἑώρακάς με, πεπίστευκας· μακάριοι ο μ δόντες κα πιστεύσαντες. 30 Πολλ μν ον κα λλα σημεα ποίησεν ησος νώπιον τν μαθητν ατο, οκ στι γεγραμμένα ν τ βιβλίῳ τούτ· 31 τατα δ γέγραπται να πιστεύσητε τι ησος στιν Χριστς υἱὸς το Θεο, κα να πιστεύοντες ζων χητε ν τ νόματι ατο.

 
Παραρτημα Α

Χάρτης Παλαιστίνης 1 (Κανά -> Ιερουσαλήμ ~120 χλμ ευθεια)

Ιερουσαλήμ -> Εμμαούς

 

 


 [U1]Η μια των σαββάτων είναι η επομένη του Σάββατου δηλαδή η  κυριακή

 [U2]Ποια;

 [U3]Εδώ τα μύρα τέλος. Πήγανε για χάζι.

 [U4]2ος σεισμός σε μια μη σεισμογενή χώρα.

 [U5]Αν τον απέκλεισε εκείνη την  ώρα , ο αναστηθείς Ιησούς πρέπει να πέρασε από μπροστά από τις Μαρίες. Αν ήδη αποκεκύλισται ο λίθος Ούτε την ώρα ούτε άλλες λεπτομέρειες  είδε κάνεις.

 [U6]Δεν του  υπεβλήθη καμιά ερώτηση!

 [U7]«Τον σταυρωθέντα» , γιατί πλέον είχε αποκαθηλωθεί.

 [U8]Να! Σας είπα ο,τι είχα να πω!

 [U9]Άιντε άιντε ούτε ήξερε τι  έλεγε! Αφού σε μια βδομάδα μπήκε μέσα των θυρών κεκλεισμένων!

 [U10]Ο Άγγελος δε μιλάει για όρος. Άρα ήταν προσυμφωνημένη, καρφωτή και μιλημένη η συνέτιση

 [U11]Αν είχε όλη αυτή την εξουσία θα έπρεπε ν αναστηθεί με πάσα μεγαλοπρέπεια κα ενώπιον μαρτύρων. Γιατί κρυβόταν σαν συνωμότης; Αφού μπόρεσε να αναστηθεί μια φορά μπορούσε να ανασταίνεται όποτε  θέλει.

 [U12]ΕΘΝΗ = Οι εθνικοί, ειδωλολάτρες μη Ιουδαίοι! Άρα τους Εβραίους έξω! Κρίμας την υποδοχή των Βαΐων!

 [U13]Η φράση σημαίνει «Πάντα» ή έχει κάποια διάρκεια πχ. Μέχρι την Δευτέρα  Παρουσία;

 [U14]Εδώ αποκαλύπτεται η άλλη Μαρία είναι η Γυναίκα του Ιακώβου κουνιάδα του Ιησού.

 [U15]Αδύνατο να αγοράσουν Αρώματα  κατ ήμερα  Σάββατο ιδίως δε του Πάσχα

 [U16]Εδώ τα βρίσκουν όλα έτοιμα! ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Κυριακή πρωί έχει ήδη αναστηθεί! Αλλά σεισμός δεν έγινε όπως στο Μάρκο

 [U17]Υποτιμητικά γιατί τον αρνήθηκε. Τον συγκαταλέγει όμως μεταξύ των ημετέρων.

 [U18]Και οι γυναίκες είναι μέσα στο κόλπο. Ήδη τους έχει πει που θα συναντηθούν.

 [U19]Ενώ έτρωγαν ξαπλωμένοι. Χωρίς φόβον Ιουδαίων και οι πόρτες ανοιχτές.

 [U20]Τρισβάρβαρα τα Ελληνικά των οι άθλιοι! «Μακρόθεν» θα πει «από μακριά». Το «από μακρόθεν» είναι  ανόητος πλεονασμός!

 [U21]Η πιο κοντινή πόλη της Γαλιλαίος ήταν η Κανά. Αυτές πρέπει να ήρθαν με τα ποδιά και να είχαν που να μείνουν στην Ιερουσαλήμ.

 [U22]Άγνωστη Πόλη. Ενδεχομένως είναι η αλλού αναφερόμενη ως Ραμά. Πβ. «φωνή ηκούσθη εν Ραμά, Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής ....», Ο Αμπελαιν ισχυρίζεται ότι η λέξη Αρ-Μαθ-Ετς σημαίνει « ο άνθρωπος των νεκρών», δηλ  ο νεκροθάφτης

 [U23]Τούτος εδώ καταλαβαίνει ότι θα ήταν πολυ χονδρή ανοησία να αγοράζαν μύρα το Σάββατο του Πάσχα ή αναγνώρισε την ανοησία στα κείμενα των άλλων ευαγγελιστών, και κοίταξε να τα μπαλώσει.

 [U24]Παρεμβολή σε ακατάλληλο μέρος. Αφού ήξερε ποιες ήσαν εκεί γιατί δεν το αναφέρει από την αρχή.

 [U25]Δύο εκ των αποστόλων

 [U26]«Οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ»

Έκφραση που επέζησε ως και σήμερα και σημαίνει «όλοι οι κάλως πληροφορημένοι».

 [U27].. εις τους Ρωμαίους

 [U28]Και οι Ρωμαίοι ...

 [U29]Από τι; Οι θεωρητικοί λένε από το προπατορικό αμάρτημα. Φαντάζεσθε τι φαγούρα είχαν για το προπατορικό αμάρτημα οι φουκαράδες αμ-χααρέτς (φτωχολογιά ) του Ισραήλ, όταν στέναζαν από την Ρωμαϊκή σκλαβιά, την φορολογία κλπ.

Το προπατορικό αμάρτημα δεν αναφέρεται σαν πρόβλημα η αίτημα πουθενά στις γραφές. Αναφέρεται μόνον ένα συμβάν που αφορούσε τον Αδάμ και την  Εύα. Ο Πανάγαθος, στις ποιο κακές στιγμές του, αποδίδει αμαρτίας πατέρων επί τέκνα έως Τετάρτης γενεάς. Δεν ακούσθηκε να πληρώνεις αμαρτίες εις των αιώνα του αιώνος.

 [U30]Γιατί εκπλήσσεται; Εδώ σε όλη την διάρκεια συνύπαρξης με το Ιησού είδαν χειροπιαστά σημεία και τέρατα και δεν επιστέψαν. Ένας που μπροστά στα μάτια τους σήκωσε ένα ήδη όζοντα τετραήμερο νεκρό είναι ευνόητο ότι μπορεί να αναστηθεί. Γιατί θα έπρεπε να ξέρουν τι έλεγαν οι προφήτες; Ας πίστευαν στα μάτια τους.

 [U31]Οι δυο εξ αυτών υπέστρεψαν και βρήκαν τους 11. Δηλ. 11+2=13 πόσοι τελικά ήταν οι απόστολοι: Εδώ σε θέλω!

 [U32]Το πνεύμα δεν έχει σάρκα και οστά όπως εγώ που με βλέπετε μπροστά σας. Δηλ. Δεν είμαι φάντασμα

 [U33]Εμφανώς εμβόλιμο. Προσπάθεια να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.

 [U34]Αυτό το «γέγραπται» πρέπει να ληφθεί cum grano salis. Ακόμα και να «γέγραπται», οι φτωχοί και αγράμματοι  αλιείς δεν θα το είχαν διαβάσει. Αλλά και να το είχαν διαβάσει δεν θα το είχαν εννοήσει αφού όλα «γέγραπται» συμβολικά και μυστηριακά. Πβ Ιωνάς, 3 παίδες εν καμίνω, καιόμενη βάτος κλπ κλπ κλπ.

 [U35]Ο αναγνώστης δεν πρέπει να θεωρεί ότι ήταν 3 πλήρεις ημέρες. (3Χ24=72 ώρες). Πέθανε Παρασκευή βράδυ και το πρωί της Κυριακής διαπιστώθηκε ότι δεν βρισκόταν στον τάφο. Άρα ήταν ‘νεκρός’ από 1 ώρα μέχρι 40 ώρες το πολύ.

 [U36]Αφού πήραμε άφεση αμαρτιών γιατί βαφτίζουμε τα παιδάκια. Τι άλλες αμαρτίες τα βαραίνουν; Μήπως το ότι λερώνουν τα βρακάκια τους (pumpers).

 [U37]Γιατί Αυτή η βόλτα; Εκεί ήταν το Αεροδρόμιο θα έλεγε ο Ντενιγκεν!

 [U38]Παρακαλώ προσδεθείτε και τοποθετήστε την πλάτη του καθίσματος στην όρθια θέση...

 [U39]Που πήγε ο ΦΟΒΟΣ των ΙΟΥΔΑΙΩΝ; Στο Ιερό μπορούσαν να τους συλλάβουν αυτοί που θα τους κυνηγούσαν (Ιουδαίοι ή Ρωμαίοι) . Το πιθανότερο ήταν βέβαια ο «φόβος των Ρωμαίων». Οι οποίοι Ρωμαίοι αφού σταυρώσαν τον Βασιλέα, θα έψαχναν για οπαδούς του ή διάδοχους του για να μην έχουμε τα ίδια του συχωρεμένου.

 [U40]Κυριακή τα χαράματα και όχι πρωί

 [U41]Περίφραση που χρησιμοποιεί ο Ιωάννης για να δηλώσει τον εαυτό του.

 [U42]Μιλάει σαν ο τάφος να είναι λάκκος. Ο λίθος όμως στους άλλους ευαγγελιστές αποκεκυλισται. Εδώ ο Ιωάννης λέει ότι ήρθη. Μ’ όλο τούτο χωράει δύο άτομα (βλ. στ. 8)

 [U43]Το «και ο άλλος» σημαίνει ότι ο Πέτρος δεν βγήκε. Άρα χωρούσαν 2 άνθρωποι, μάλλον όρθιοι.

 [U44]Ούτε αυτοί ειδησαν ούτε ουδείς άλλος οιδε!

 [U45]Εννοεί την Μαγδαληνή βλ. στ. 18

 [U46]Αφού «παρέλειψε» μάλλον εννοεί ότι οι άγγελοι «εκαθέζοντο» μέσα στο μνημείο (λάκκο) που αποδεδειγμένα χωρούσε 2 άτομα.,

 [U47]Εξακολουθεί να είναι νύκτα. (βλ στ 1 σκοτίας έτει ούσης)

 [U48]Έκφραση που επέζησε ως τις μέρες μας και αποδίδει το χαρακτηριστικό του ευπαθούς (μυγιάγγικτου) ατόμου.

 [U49]Σε αντίθεση με τους άλλους ευαγγελιστές θέλει να δείξει ότι ο Ιησούς ήταν πια πνεύμα και περνούσε μέσα από κλειστές πόρτες. Το ενδεχόμενο να άνοιγε η πόρτα απέξω δεν ευσταθεί λόγω του φόβου.

 [U50]Το ότι υπήρχε φόβος ήταν βέβαιο. Το ότι εφοβουντο τους Ιουδαίους συζητείται. Εκείνο που είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ είναι να μαζευτούνε σε ένα μέρος όπου θα τους έπιαναν μαζεμένους σαν ποντικούς στη φάκα. Κανόνας είναι να διασπαρθούν για ένα διάστημα και μετά να συναντηθούν σε κάποιο προσυμφωνημένο μέρος.

 [U51]Εκεί αυτός! Πείσμα να μπαίνει από κλειστές πόρτες.