Λαογραφία - Σημεία και Τέρατα

  Αυτή η σελίδα υπάγεται μεν στην κατηγορία της Λαογραφίας, αλλα δεν αφορά τον απλό λαό αλλά τους διαφόρους μεγαλουσιάνους διαβοήτους επί ασωτεία ή τερατουργία ή και απλώς διασήμους. Αν ηταν "ευγενείς", η πιο επισημη ενδειξή ους, το σημα κατατεθέν, ήταν το οικοσημο τους, oi αλλοι εμειναν γνωστοί απο κάποιο χαρακηριστικό ρουχο τους.
 

Σήμα - Σημείον

 

ΣΗΜΑΣΙΑ:Το Σημείον εχει 42 σημασίες (παρτε βαθειά αναπνοή):

1) Σημείον μσν., νεώτ• κ. δημ., Ιων. σημήϊον, δωρ. σαμιΗον (Έηιγρ.Θήρας) κ. σάμεΤον Ιούτ.Χερ- σονήσουΙ * σάμάον τό σημαίνον τι, ό,τι αποτελεί διακριτικόν γνώρι¬σμα πράγματος τίνος ft γεγονότος, σημάδι

2) κ. νεώτ. φαινόμενον άπα του οποίου συμπεραίνομεν ή μαντευόμεθά τι, προμήνυμα, οίωνός :

3} σήμα, τύμβος, τάφος : Έπιγρ.

4) σήμα διδόμενον, γινόμενον δια σημαιών, δι ού πορηγγέλλετο να πράξη τίς τι :

5) σήμα: σύνθημα τής μάχης : || γεν. σύνθημα, σήμα συμπεφωνημένον

6) σήμα ΰψούμενον έπί του πλοίου του ναυάρχου, έμβλημα αΰτοϋ :

7) ράβδωσις

8) εικών ή χάραγμα έπί τής άσπίδος || έπί πλοίων, τά άκροστόλια, ήτοι αι κατά τήν πρωραν κεφαλαι, ομοιώματα ή παραστάσεις : || παράατασις, σφραγίς δακτυλίου|| :Παράστασις ειργασμένη έπΙ τάπητος

9) Σύμβολον, σήμα τού γραπτού λόγου, γράμμα

10) δείγμα αξιώματος Εμβλημα|| νεώτ. σημείον υπηρεσίας πάν διακριτικόν γνώρισμα, όπερ φέρουσι στρατιωτικοί, αστυνομικοί καΙ ναυτικοί, όοάκις ευρίσκονται έν ύπηρεσίςτων

11) εικών, παράστασις

12) γλωσσα. ή περί τήν έσθήτα πορφύρα, ώς έμβλημα έν Ρώμη του βουλευτου

13) σύνθημα τών Φρουρών ή τών μαχόμενων :

14) χαρακτηριστικον γνώρισμα

15) νεώτ. ώριομένος τόπος ή θέσις ; σημειον εκκινήσεως -συναντήσεως" || νεώτ. στρατηγικό ν σπμείον θέσ«ς λίαν επίκαιρος, ής ή κατάληφις επιδρά έπ) τοΟ αποτελέσματος μάχης τινός, ή του όλου πο¬λέμου

16] όριον, || κ. έπί τών λίθων εν οις αναγράφονται τά μίλια || το έξωτερικόν οριον παρατάξεως τίνος, στρατεύματος έν οτάαε) ή έν πορείαις ευρισκομένου, παράταξις ; || συνεκδ. στρατιωτικον σώμα ύπο τάς σημαίας (βλ. Βάνδον)

17) νεώτ. μτφ, οριον, βαθμός ποιότητος τίνος, κοταστάσεως, ενεργείας, γεγονότος : τό ύψιστον σημείον τής δόξης, - το έσχατον σημείον τής διαφθοράς - το κρίσιμον σημείον της νόσου, - ή υπόθεσις ευρίσκεται είς πολύ δυσάρεστον σημεϊον

18) όμ. κ. νεώτ. ώρισμέ-νον μέρος δλου τινός : έπ' αυτού τοϋ σημείου διαφωνεί - διίσταται ό πολιτικός κόσμος, - είς τό σημεΤον αυτό τόν διέκοψαν αϊ αποδοκιμασία! τοϋ ακροατηρίου

19) όμ.νεύμα διά της χειρός, της κεφαλής, τών οφθαλμών, νόημα : ό ετοιμοθάνατος μάς έκανε σπμείον νά πλησιάσωμεν,-έχασ* τήν φωνήν κα) μόνον διά σημείων συνεννοείται

20) κ. νεώτ. συνεκδ. εξωτερική έκδήλωσις, εκφρασις, ένδειξις άπόδειξις καταστάσεως ή πράγματος τίνος : σημεία τών δεδικασμένων, - σημεία ζωής - χαράς - λύ¬πης - παραφροσύνης - έρωτος - υγείας || μτγν. κ. νεώτ. σημεία τών καιρών συμπτώματα τής εποχής ήν διανύει τις : Κ Δ Ματθ.16,3 τό μέν πρόσωπον τοΰ ουρανού γιγνώσκετε διακρίνειν, τά δέ σημεία τών καιρών ού δύνασθε;"

21) έν λογικό, τεκμήριον ή άπόδειξις : ακολουθούσης προτ. είααγομένης διά του ώς κ. διά του ότι : ότι αγαθός ήν . . , τούτο μέγιστον σημείον

22) παράδειγμα:

23) έν τά Λογική του Αριστοτέλους το σημείον είναι πιθανόν επιχείρημα εις άπόδειξιν τού συμπεράσματος, έν αντιθέσει πρός το τεκμήριον, οπερ σημοίνει απόδειζις βεβαία, αποδεικτικόν επιχείρημα.

24) έν τη στωϊκή κ. τη έπικουρείω φιλοοοφία, πάν ό,τι χρησιμεύει ώς βάσις έξ ής εξάγεται συμπέρασμα περί τών μή ύποπιπτόντων ή μή δυναμένων νά υποπέσουν εις τήν άνθρωπίνην αντίληψιν.

25) κ. νεώτ., έν τη ιατρική ώρισμένον φαινόμενον νόσου τινός, από του οποίου ό Ιατρός διαγιγνώσκει τήν φύσιν αυτής, σύμπτωμα.

26) μτγν. στενογραφικόν σύμβολον

27) όμ. μτγν. κριτικόν σύμβολον, σημάδι

28) γραμμ. έκαστον τών διαφόρων συμβόλων του τονισμου, τής στίξεως τής παραπομπής είς σημειώσεις κττ„ τά οποία τίθενται έπΙ τών λέξεων πρό ή κατόπιν αυτών

29) μτγν. κ. νεώτ. μετρικ. ό ελάχιστος πάντων τών χρόνων τής αρχαίας στιχουργίας, ήτοι ή βραχεία συλλαβή, α. πρώτος χρόνος (εντεύθεν τά έπίθ. μονόσημος, δίσημος, τρίσημος κττ.

30) όμ. νεώτ. μουσ. έκαστον τών συμβόλων τών διαφόρων μουσικών φθόγγων, φθογγόσημον, νότα"

31) μαθ. στιγμή, μαθηματικόν σημείον;

32) νεώτ. έκαστον τών συμβόλων, δι΄ών δηλοΰνται αι τέσσαρες αριθμητικαί πράξεις (+,-,Χ , :) ώς καί άν αριθμός τις είναι θετικός ή αρνητικός +,- (πρόσημον)

33) νεώτ. γεωμ. στοιχεϊον χώρου μή έχον έκτασιν και σχήμα ώς ή τομή δύο γραμμών

34) νεώτ. άστρον. τά τέσσαρα σημεία τού ορίζοντος αι ακριβείς έπί του ορίζοντος θέσεις του Βορρά, του Νότου, τής Ανατολής και τής Δύσεως || Ισημερινό-τροπικά σημεία τά δύο σημεία καθ΄ ά ό Ισημερινός ή ό τροπικός κύκλος τέμνουσι τήν έκλειπτικήν.

35) νεώτ. φυσ. σημείον βρασμού ζέσεως - τήξεως - άναφλέξεως ό βαθμός θερμοκρασίας καθ' ον υγρόν τι άρχεται βράζον, στερεόν τι άρχεται τηκόμενον ή σώμα τι άρχεται νά φλέγεται αντιστοίχως || όμ. σημείον δρόσου ή θερμοκρασία, καθ΄ ήν ol έν τη άτμοσφαίρα υδρατμοί μεταβάλλονται είς δρόσον

36) νεώτ. μηχαν. σημείον στηρίξεως τό ύπομόχλιον

37) όμ. νεκρόν σημείον (μηχανής) ή θέσις εκείνη τών έν κινήσει μερών αυτής, καθ' ήν ή ενέργεια τής κινητηρίου δυνάμεως μηδενίζεται πρός στιγμήν, ώς όταν το έμβολον φθάνη εις τό άκρον τής προς τήν μίαν διεύθυνσιν διαδρομής, άφ' ού θ' άρχίσει. ή παλινδρόμησις. Οικ. νεκρον σημειον: Το συνολικό ποσό εσόδων που απαιτούνται για να καλυφθούν τα έξοδα μιας χρονικής περιόδου. Break-even point.

38) σημείον σκοπεύσεως σταθερόν τι άντικείμενον, επί τοΰ εδάφους, πρός ο κατευθύνεται ή πρώτη σκόπευσις τοΰ πυροβολικού.

39) όμ. σημείον κατευθύνσεως σταθερόν τι άντικείμενον προς ο ορίζεται ή κατεύθυνσις στρατιωτικής τίνος μονάδος έν πορείαις.

40) σημείον χρόνου: ή χρονική στιγμή: Οροσημο. Milestone.

41) νεώτ. έκκλ. κυριακόν σημείον ή σημείον του σταυρού, ό σταυρός

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:Σημαδεύω = Στοχεύω αλλά και επιθέτω σημάδι, στάμπα, μάρκα με πυρωμενο σιδερο.

ΟΜΟΡΡΙΖΑ:σήμα, σηματωρός, σημαία, σημαιοφόρος, επίσημος, διάσημος (επίθετο)

ΣΥΝΘΕΤΑ: -σημον ως δεύτερο συνθετικό: γραμματόσημον, χαρτόσημον,ένσημον,αμφίσημον (με 2 σημασιες), διάσημον (το ουσ/θεν επίθετο) κλπ,
Τα λοιπά άσχετα πρός το σήμα ομοιοκατάληκτα γράφονται με -ιμον (πχ τριψιμον, νοστιμον, κλπ)..

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ:Σαν λόγια έκφραση χρησιμοποιείται η μετοχή παρακειμένου του ρήματος σημαίνω : Σεσημασμένος κακοποιός. Η ενεργεια λεγεται σήμανση και συνίσταται στον καυτηριασμό του δέρματος με πυρωμένο σίδερο, όπως κάνουν στα άλογα και τα βοοειδή.

Στο μυθιστορημα του Αλεξανδρου Δουμά πατρός "Οι Τρείς Σωματοφύλακες", η Μυλαιδη ηταν σεσημασμενη πορνη, με την δια πυρακτωμενου σιδηρου αποτύπωση ενός κρίνου στο μπράτσο της. Η σημανση αυτή λεγοταν και καυτηριασμός γι΄αυτο και η λεξη «καυτηριάζω» και η συνωνυμες «στιγματιζω» και «σιδερώνω» σημαίνει ελεγχω αυστηρά.

Δεν μπόρεσα να βρω πουθενά σε ποιο σημείο του σώματος γίνονταν πραγματικά αυτός ο καυτηριασμός. Ούτε ο Δουμάς ήξερε, και γι΄ αυτό έβαλε το στίγμα στο μπράτσο της Μιλαίδης. Μου φαίνεται τελείως ανεδαφικό να στιγματισθεί κάποιος σε κάποιο μέρος του σώματός του, που μπορεί πολύ εύκολα να κρύψει. Η σκοπιμότητα του ήταν να είναι εμφανές. Άλλες μέθοδοι στιγματισμού η ρινοκόπια επί παραδείγματι, άφηναν εμφανέστατη ένδειξη. Συμπεραίνω λοιπόν πως ο στιγματισμός γινόταν στο πρόσωπο: στο μάγουλο ή στο μέτωπο. Η Πηνελόπη Δέλτα στο βιβλίο της «Τρελλαντώνης» αναφέρει την έκφραση «μούτρο για σιδέρωμα». Είναι προφανές ότι η έκφραση παρεδόθη από τότε που οι άνθρωποι είχαν εναργέστερες αναμνήσεις του στιγματισμού. Η φράση «μούτρο για σιδέρωμα» κατέληξε στην απλή λέξη «μούτρο» [ενν. μούτρο για σιδέρωμα, προς στιγματισμό] που υποδηλώνει τον εγκληματία.

Σήμερα ο σεσημασμένος βρίσκεται καταχωρημένος στα μητρώα των κακοποιών της Αστυνομίας με παράλληλη φύλαξη των δακτυλικών του αποτυπωμάτων. Η καταχώρηση λέγεται «σήμανση» ο κακοποιός «σεσημασμένος» και «Σήμανση» κατάληξε να λέγεται και η υπηρεσία διαπίστωσης της ταυτότητας του εγκληματία. (Πβ. «μην πειράξετε τίποτε μέχρι να έρθει η Σήμανση»).

ΣΥΝΩΝΥΜΑ :Βάνδον, Μπάντα, μπαντιέρα

 

Το σήμα είναι κάποιο μορφολογικό χαρακτηριστικό που δηλώνει κάτι. Αυτο το δηλούμενο μπορεί να είναι:
 • Το μέρος που θάφτηκε κάποιος. πχ. Το Δημόσιον Σημα(1)
 • .Το Δημόσιον Σήμα είναι το τμήμα του νεκροταφείου από την μεριά του Δίπυλου (αριστερά από την Ιερά Οδό - όπως κοιτάμε προς την Ακρόπολη). Σε αυτόν τον χώρο γινόντουσαν, δημοσία δαπάνη, οι ταφές σημαντικών προσωπικοτήτων και όσων πέθαναν υπερασπιζόμενοι τα πάτρια (εκτός των νεκρών της Μάχης του Μαραθώνος που ετάφησαν στον ομώνυμο Τύμβο). Το Δημόσιον Σήμα είναι μία περιοχή πλάτους 40 και (όπως υπολογίζεται) μήκους 1100 μέτρων περίπου. Εκεί βρίσκονται οι τάφοι των επιφανών Περικλέους, Θρασυβούλου, Φορμίωνος, Κλεισθένους, Λυκούργου, Σόλωνος και πολλών άλλων.

 • Φράση η λέξη που διαβιβάζεται γραπτά ή προφορικά, για να διατάξει την εκτέλεση ενεργειας ή παράλειψης
 • πχ. «Η επιθεση δεν θα αρχίσει αν δεν δώσει το σημα ο Διοικητης» (προφορικο)
  ή «ηρθε σήμα απο την Διοικηση» (γραπτο)
  «παραβίαση ερυθρού σήματος» (η εντολή αφορά παράλειψη: «μην περνατε»)

 • Φράση ή λέξη ή εικονα που ταυτοποιει προσωπο η ομαδα προσώπων.

 • (Για τις φράσεις συνήθως χρησιμοποιείται ο ορος Συνθημα).

  • Το σημα των προσκοπων ειναι ενα τρυφύλλι (και του παναθηναικού επισης).
  • Το σημα της «Μπαρμπα-Σταθης ΑΕ.»

  • Αυτό είναι ένα Εμπορικό σήμα. Αν κατατεθεί στο Υπουργείο Εμπορίου , σύμφωνα με τον Νόμο «Περί Σημάτων», τοτε πλέον ειναι σήμα κατατεθέν (αγγλικα TM = Trade mark, Ιταλ. Marcha Depositata) και ο κάτοχος δικαιούται να το δηλώνει σαν τέτοιο, αλλά και να απαγορεύει την χρήση σε άλλους.

Εικόνα 1.

Διακριτικό μιας μονάδας στρατού ήταν το σημείο. Ο Ξενοφών αναφέρει : "... και το βασίλειον σημείον οράν έφασαν: Αετόν τινα χρυσούν επι πέλτης ανατεταμενον" Κύρου Ανάβαση Βιβ 1 Κεφ. 10 .

Στην εικονα 1 Βλέπετε Μακεδονική ασπίδα

 


Εικόνα 2.

Το σημείο πάνω στήν ασπίδα είχε τις εξής σκοπιμότητες:

 1. Να καταδείξει τον βαθμό, την πατρίδα ή την μονάδα του ασπιδοφόρου. πχ. Εικόνα 1. (Ειμαι στρατιώτης των Σκοπιων-ΤΓΔΜ- Χα -Χα Χα)
 2. Να τρομοκρατήσει και να αποτρέψει τον αντίπαλο

Γι΄αυτο , πολλές φορες τοποθετούσαν στην πρόσοψη της ασπίδας σημεία που απέτρεπαν (έτρεπαν σε φυγή) τον αντιπαλο, τα αποτρόπαια σημεια. Η Μέδουσα ηταν το προσφιλέστερο αποτρόπαιο (σημείον και τέρας). Βλ. Εικόνα 2.

   

Τέρας


τέρας-ατος (τό) και μεσαιωνικό, νεώτερο και Δημοτική, γενική στα έπη τέραος [300,151,7155]

(στον. Ομηρο και Ήσίοδο /.Ι και ίων. -εoς |Ήρ.8,37) και τέρως Πσυσ. 10,26,3, δευτερη γραφή], δοτική τέρατι (Μοιρ. 369Ρ, Θωμ.Μ 348Ρ]

ονομαστική πληθυντικού. τέρατα και στα έπη τέραα

(Όδύσσεια.Μ 394) και τείρέα (αλλά για χάρη του μέτρου : Ίλιάδα .Σ 4851 και Ιων. τέρεα |Ήρ.8,37! καιτεράατα |Διον. Περ.604| καιτίρα [Άπολλ.Ρ 4,)4)0Ι καιτέρβ |ΝίκαιΘηρ. 1861,

γενικη: τεράτων,

δοτ. τέρασι (ΠΔ Δευτερονόμιον .26,8) και στα έπη τεράεσι (Ίλιάδα.Δ 398)

Κάθε φυσικό φαινόμενο οχι από την συνήθη πορεία των μεταβολών της φύσης, αλλά ‘εκτακτο και θαυμαστό, στο οποιο αναγνωριζουμε προαγγελία του μέλλοντος ή θέληση του θεού, σημείο προφητικό μεσω φυσικού φαινομένου, Διοσημία :

Ίλιάδα.Β324 ήμιν μέν τόδ’ έφηνεν τέρας μέγα μητίετα Ζεύς,Ιλιάδα .Λ 4,Όδ.Γ 173, .Μ 394 τοίσιν .. θεοί τέραα προύφαινον, .Φ 415'

Ιδίαίτερα το τέρας αφορά σημάδια στον ούρανο, οπως άστρα, μετέωρα, το ούράνιο τόξο

(βλ. Ιλ.Δ76 και Λ 28• : Όδ.Υ 1Ο1 , Ήρ.4,28 , Οδ.7,57, και 8,37 , Ξεν.'Απομν.1,4, )

Μεταγενέστερα στην κοινή ομιλουμένη απαντάται στή φράση «σημεία και τέρατα» για συμβάντα η έργα που προκαλούν κατάπληξη, πράγμα σπουδαίον και θαυμαατό, φοβερό, τρομακτικόν, συνήθως με κακή σημασία.

Για κάποιον κακούργο, διεστραμενο, καταχραστή κλπ λέμε «έκανε σημεία και τέρατα»,:

«και δώσουσι σημεία και τέρατα πρός το άποπλανάν»

ΚΔ Κατά Μάρκον 13,22

Νεώτερη σημασια ιδιαίτερα στη μυθολογία: ασύνηθες, μέγα, φοβερό ζωο θηρίο, πχ. Φίδι, σφίγγα, γοργόνα, κένταυρος, χίμαιρα

«έν δε τε Γοργείη κεφαλή » (γιά τή Γοργόνα)

Ίλιάδα.Ε 742 ..

«Διός τέρας αίγιάχοιο » (γιά τή Γοργόνα)

Ιλιάδα.Μ 209

«δάιαν τέρας έκατογκάρανον»

Αίσχ.Πρ.354

«απρόσμαχον τέρας» (για τον Κέρβερο)

Σοφ.Τρ.1098

Στη Δημοτική: Κάθε γέννημα ή βλάστημα με άνώμαλη και παρά φύση διάπλαση, έκτρωμα

Στη νεώτερη φυσιολογία: Καθε οργανωμένο σώμα ζωϊκό η φυσικό, που έμφανίζει διάπλαση και μορφή ασυνήθη κοί μή φυσική στο σύνολο η σε καποιο μερος του.

Στην ομιλουμένη γλώσσα: καθε θαυμάσιο και παράδοξον πράγμα, τερατούργημα.:

Μεταφορικά: Κάθε τι το εξαιρετικό, το ασύνηθες. Πχ. τέρας μνήμης , τέρας υπομονής, τέρας γνωσεως.
Γιά προσωπο: ό διεστραμμένος, ο κακός, ο μοχθηρός, ο κακεντρεχής.
Για τήν μορφή: , ό δυσειδέστατος, ο κακομούτρης

 

Απο εδώ και τα επιθετα: «τεράστιος», «τερατώδης» .

Η νεώτερη μοναδα μετρησεως Τερα- Ενα δισεκατομμύριο. Tb = Terabyte = 1000 Mb = 1.000.000 kb = 1.000.000.000 bytes
Ο πληθυντικός: τα τέρατα συνδυάζεται με τα σημεία στη φράση «σημεια και τερατα» που απαντάται συχνά στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη αλλα και στο σύγχρονο λόγο. βλ .Παρατημα Α

 

Οικόσημα ως Σημεία

   

Οικόσημα Σημαντικών, Σημεία και τέρατα ή Σημεία για Τέρατα;

  Οικόσημο

Οικόσημον

ΣΗΜΑΣΙΑ:Διακριτικό σήμα μιας αριστοκρατικής οικογένειας (οίκου) ή μιας τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμου)

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΑ: . Ο όρος φέρεται ν΄ αναπτύχθηκε και να επικράτησε κατά τον μεσαίωνα όταν οι σιδηρόφρακτοι τότε ιππότες εισέρχονταν στο στίβο αγώνων οπου οι κήρυκες διαλαλούσαν τα εμβλήματά τους, και εξ αυτών τα ονόματα και την καταγωγή τους. Συνέπεια αυτών ήταν τελικά τα ίδια τα φερόμενα σύμβολα, εμβλήματα, θυρεοί, σημαίες και χρώματα αυτών, ν΄ αποτελούν και τους κήρυκες αναγνώρισης των ίδιων σε οποιονδήποτε χώρο και αν βρίσκονταν.

Οι απόσταση απο τους θεατές ήταν μεγάλη, οι κατάφρακτοι ιπποτες πολεμούσαν για την δόξα αλλά θελαν και να εξασφαλιστούν. Κάλυπταν το σώμα και το προσωπο με πανοπλία, κράνος και κρατούσαν ασπίδα. Μετά κάλυπταν την πανοπλία με ένα ελαφρύ χιτώνα που είχε κεντημένο το οικόσημο και σφήνωναν, ενέβαλαν[*], πανω σε μια συνηθισμενη ασπιδα το οικοσημο τους για να ξεχωριζουν, να διαφοποιηθουν. Το οικόσημο ήταν στην αρχή «Coat of Arms» δηλ. «κάλυμα των όπλων». Βλ. και Το κασίδι του Ιμπέριου


* εν+βαλλω > έμβλημα

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ:οίκος + σημα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

ΟΜΟΡΡΙΖΑ:

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ:

ΣΥΝΩΝΥΜΑ :θυρεός < αρχαία ελληνική θυρεός < θύρα, εμβλημα

ΣΥΝΩΝΥΜΑ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ: Εθνόσημο< εθνος + σήμα

Με τα οικοσημα (coat of arms) ασχολείται η οικοσημολογία. Επειδή στα Αγγλικα λεγεται Heraldry < Herald=κήρυξ (πβ .Daily Herald «Ημερήσιος Κήρυξ» εφημεριδα των ΗΠΑ) και στα γαλλικά herauld (= κήρυξ), εξεληνίστικε σε Εραλδική.

Ο όρος εραλδική αποτελεί εξέλιξη του αρχαιότερου όρου, που προερχόταν εκ του λατινικού haraldus. Ο όρος φέρεται ν΄ αναπτύχθηκε και να επικράτησε κατά τον μεσαίωνα όταν οι σιδηρόφρακτοι τότε ιππότες εισέρχονταν στο στίβο αγώνων οπου οι κήρυκες διαλαλούσαν τα εμβλήματά τους, και εξ αυτών τα ονόματα και την καταγωγή τους. Συνέπεια αυτών ήταν τελικά τα ίδια τα φερόμενα σύμβολα, εμβλήματα, θυρεοί, σημαίες και χρώματα αυτών, ν΄ αποτελούν και τους κήρυκες αναγνώρισης των ίδιων σε οποιονδήποτε χώρο και αν βρίσκονταν.

Η σωστή αποδόση των όνομασιων των συστατικών (απαρτίων) του οικοσήμου του είναι μιά δουλειά δύσκολη και επίπονη. Η ελληνική παράδοση δεν είχε τόσο περίπλοκα και στυλιζαρισμενα οικόσημα. Η εραλδική ήταν άγνωστη. Οι όροι αυτοί έχουν μεταφρασθεί. Επιφυλάσσομαι να τους αναγράψω σε νεότερη έκδοση της σελιδας.

ΕΡΑΛΔΙΚΗ: Ο κλάδος της ιστορίας που ασχολείται με τη μελέτη των οικοσήμων. Η χρήση των οικοσήμων ως διακριτικών εμβλημάτων κρατών, ομάδων, στρατιωτών κλπ. έχει πανάρχαια προέλευση. Στους ιστορικούς και γεωγράφους της αρχαίας Ελλάδας και της Ανατολής βρίσκουμε αρκετές πληροφορίες. Εμβλήματα με ένα καθορισμένο χρώμα και με ιδιαίτερα πλαισιωμένα κληρονομικά σήματα στις σφραγίδες, στις στολές και στις σημαίες εισήχθηκαν στην Ευρώπη τον 11ο αι. κυρίως μετά τις Σταυροφορίες.

  Greek CoA (1831-1863) Όθων, ελέω θεού, Βασιλεύς της Ελλάδος. Το πρωτο οικοσημο! Το πλέγμα στο κεντρο ηταν συμβολο της Βαβαρίας. Αργότερα όταν πια ο κοσμάκης ονόμαζε τους Βαβαρούς «η μαύρη ακρίδα» αναγκάστηκε να το αλλάξει λιγο.

Το πουλί του Όθωνα ήταν «Ελέω θεού Βασιλευς της Ελλάδος» .
Ενω του Παπαδόπουλου με το φαντάρο «Ελέω όπλων[1] Αντιβασιλευς των Ελλήνων Χριστιανών[2]»

1. και ΗΠΑ βεβαιως, βεβαίως

2. Η επινόηση αυτου του οξύμωρου προερχεται απο τους κόλπους ενός ακόμη μεγαλύτερου οξύμωρου του Military Intelligence (στρατιωτικη νοημοσύνη!) . Οι λέξεις Χριστιανός και Έλλην ηταν και αυτές έννοιες αντίθετες και αμοιβαίως αποκλειόμενες σε όλη την διαρκεια των Βυζαντινών χρόνων τους οποίους ο «Αντιβασιλευς των Αντιβασιλέων» επεκαλείτο.

  Αμαλια

Η γυναίκα του Οθωνα, η Αμαλια, για τα το παιξει πατριωτικα, ντυθηκε με μια υποτιθεμενη λαικη (διαβαζε μεγαλοαστική) φορεσιά. Κι αντρουλης της εχε ντυθει τσολιάς. Ομως η στολή της λεγάμενης εμεινε στην ιστορια και σε ολα τα παλαια αποκρηάτικα παρτυ θα υπηρχαν και 5-6 «αμαλίες». Κανένας δεν ελεγε ποτε οτι ειχε ντυθει ΟΘΩΝ. Μοιαζει πολύ με το Κώθων(*) (κωθώνιον) και δεν αφομοιώθηκε.

(*) Για τους αρχαίους, ο κώθων ήταν είδος ποτηριού, που χρησιμοποιούσαν συνήθως οι στρατιώτες και οι ναύτες. Ήταν λακωνικής καταγωγής κυκλικό αγγείο με μία και μόνη κοντή λαβή και παχύ χείλος, συγκρινόμενο με τον κάνθαρο και τον κύαθο. Θεωρούνταν από τους αρχαίους το πιο κατάλληλο για στρατιωτική χρήση, γιατί λόγω του χρώματος του δοχείου εμποδίζονταν εκείνος που έπινε να αντιληφθεί τις τυχόν ακαθαρσίες του νερού και χώματα. Κατασκευάζονταν από άργιλο και μέταλλο και η περιεκτικότητά του ήταν ενός μέτριου ποτηριού, αν και αναφέρονται κώθωνες που χωρούσαν 4 κοτύλες υγρού ή 2 μετρητές, όπως και του Πτολεμαίου Φιλαδέλφου, οι οποίοι πιθανόν χρησιμοποιούνταν για διακόσμηση. Τέτοιου είδους αγγεία σώζωνται σε διάφορα μουσεία. Από το όνομα του αγγείου, το ρήμα κωθωνίζεσθαι (= μεθάω, οργιάζω) και τα ουσιαστικά κωθωνισμός (=μέθη) και κωθώνιον (=μέθυσος).
  Royal Coat of Arms of Greece (1863-1936)

Το οικόσημο των Γλυξβούργων (Αρχή απο τον Γεώργιο Α!).

Ο Σουρής ελεγε για τον Γεώργιο Α' :Ο Βασιλευς δεν κυβερνά πλήν ομως βασιλεύει
κι΄εις του Βισμπάντεν τα λουτρά συνήθως ταξιδεύει.

 

Το εμβλημα στο οικοσημο αναφέρει "ΙΣΧΥΣ ΜΟΥ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ". Ενα μικρό δείγμα για την ΙΣΧΥ του Γεωργίου:

Πρέπει νά σημειώσουμε ακόμη πώς στή Ζωοδόχο Πηγή, πού γιόρταζε (στις 17 του Απρίλη 1897) τήν ώρα πού ο Μητροπολίτης έψαλε το «Κύριε σώσον τούς Βασιλείς» τό πλήθος ξέσπασεσε αποδοκιμασίες φωνάζοντας: «Κάτω οι προδότες», «Αίσχος στούς φυγάδες». «Κρεμάλα στους σύμμαχους του Έτέμ». Τό τι έγινε δεν περιγράφεται. Φωνές, πανδαιμόνιο, κακό μεγάλο. Ή λειτουργία σταμάτησε και ό κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους φωνάζοντας; «Ανάθεμα», «Κάτω oι προδότες»·. Η Αθήνα παρουσίαζε όψη επαναστατημένου λαού. Τά ανάκτορα φρουρούντανε άπό στρατό και τά υπουργεία επίσης. Τήν άλλη μέρα ή Βασίλισσα "Ολγα πήγε στό Στρατιωτικό Νοσοκομείο νά δεί τους τραυματίες. Στo δρόμο τό πλήθος τή σφύριξε και στό νοσοκομείο ol τραυματίες τήν υποδέχτηκαν μέ μια πολύ χυδαία και εκφραστική βρισιά: «Φύγε άπ' εδώ π...... νά μή σέ ξεσχίσουμε». Τήν ίδια ώρα ό βασιλιάς Γεώργιος, είχε πάει στον «Ευαγγελισμό». Εκεί ένας Θεσσαλός τραυματίας πού τόνε ρώτησε ό Γκλϋξμπουργκ που πληγώθηκε κι' αν πονεί. τού απάντησε: «Η λαβωματιά μου, όσο κι' αν είναι βαθειά, θά γειάνει ή μουτζούρα όμως πού μας κόλλησαν ό γυιός σου και oi δικοί σου εκεί κάτω στή Θεσσαλία δε θά σβυσει ποτέ». Ό Γεώργιος έσκυψε και πήρε τά βρεμένα του κι ' έφύγε. Από τότε oi παπάδες στις εκκλησίες έπαψαν νά μνημονεύουν τούς βασιλιάδες και ol ψαλτάδες νά λένε τό Πολυχρόνιο, ενώ στούς δρόμους τής ' Αθήνας ακουόταν τραγουδιστά τό τετράστιχο:

Μας πήρανε τη Λάρισσα
κι ' όλη τή Θεσσαλία.
Τήν πρόδωσε ο Διάδοχος
μοζί μέ τή Σοφία.

Στην Πάτρα επίσης ό λαός εξεγέρθηκε και κατάλυσε τις βασιλικές αρχές. Ό πατραϊκός λαός σύσσωμος είχε βγεί στους δρόμους, φωνάζοντας: «Κατάρα στους προδότες», «Κάτω ή δυναστεία του Γεωργίου» και ύστερα ξέσπασε σέ ζητωκραυγές υπέρ τής δημοκρατίας. Τό τι έγινε τότε στήν Πάτρα δέν περιγράφεται. Ή πατρίδα τού Γούναρη, πού και στά I859-I862 πρωτοστάτησε σέ δημοκρατικές εκδηλώσεις, όχι μόνο καταδίκασε τή δυναστεία του Γκλύξμπουργκ. αλλά και αγωνίστηκε γιά τήν εγκαθίδρυση τής δημοκρατίας.

ΣΣ. Την επομένη έπεσε η Κυβέρνηση Δελληγιάννη και προθυμπουργός ανέλαβε ο Δημ. Ράλλης.

Βλ. 292 Γιάνη Κορδάτου : Οι Τρείς Γκλύξμπουγκ σ.34-35 - ΜΠΑΥΡΟΝ

 

Η περικεφαλαία

 

Περικλής

Γεννημένος: το . 495 πΧ στην Αθήνα

Πέθανε: το 429 πΧ στην Αθήνα,

Ελλάδα Έλληνας πολιτικός

Η εμμονη ιδέα ολων των γλυπτών αλλα και ζωγραφων ειναι οτι ο μακαριτης φορουσε μιά περικεφαλαια οπουδηποτε.

   
 

Ακόμα και σε αυτή την αναπαράσταση, που ο άνθρωπος βγήκε βόλτα με το "βραχυκύκλωμα" την Ασπασία, για να δουν την Αθηνά του Φειδία, δεν αποχωρίζεται τήν περικεφαλαία!

Ας καταλαβουμε ενα πραγμα: ο Περικλης ηταν Αθηναιος ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ κατά κυριο λόγο και δευτερευόντως στρατηγός. Και μόνο στρατηγός να ήταν δεν θα φόραγε παντου αυτο το κατσαρολικό στο κεφάλι του και να αγορεύει κάτω απο τον αττικό ηλιο. Ακομα και στη μαχη οι Αθηναιοι Στραγηγοι δευθυνανε την μαχη απο αποσταση και δεν το επαιζαν «μάτσο» αλά Λεωνίδας και η περικεφαλαία παλι δεν θα ηταν ιδιαιτερα χρησιμη. Αν εξαιρέσουμε μαλιστα μια αναπαρασταση με λοφιο θα δικαιολογουσε οτι την φοραγε σαν διακριτικο του στρατηγου, σε ολες τις αλλες περιπτωσεις η περικεφαλαια ειναι απλού οπλιτη χωρις κανενα διακριτικο.

Αν υπηρχε και κανενα αγαλμα ο «Περικλης κοιμώμενος» παλι περικεφαλαια θα του βάζανε. Λύσσα κακιά!

Μετα απο ενα χάσμα γεννεών εμφανιζεται η ιδια μανια των καλιτεχνων με τον Κολοκοτρώνη. Που και αυτο ειναι ιστορικα ανεδαφικο!

Η περικεφαλαια κατάντησε σήμα κατατεθέν που σημαινε: τον Διάσημο τον επιφανή τον πασίγνωστο.

Απο εδώ βγήκαν οι εκφράσεις: «Βλάκας με περικεφαλαία» και η «βλάκας με λοφίο».

  1

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Οσοι θυμώνται σχολικες εικονες και τα τεραδια Φοινιξ θα θυμώνται και την πατενταρισμενη μορφη του στρατηγου Θ. Κολοκοτρώνη με τήν περικεφαλαία του Δραγώνου.

Οι νεοτεροι να δουν το Αγαλμα στήν ομώνυμη πλατεία επι της οδου Σταδιου.

Φοραγε συχνα ο Κολοκοτρώνης τετοια καραγκιοζιλικια; Πολύ αμφιβάλω.

 

2
3

 

 

Ο Τζουμπές

Τζουμπές

Δημήτριος Βούλγαρης

Πολιτικός από την Ύδρα. Γεννήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου του 1802 και ήταν γιος του κοτσαμπάση του νησιού Γεωργίου Βούλγαρη. Πέθανε στις 29 Δεκεμβρίου του 1877.

Διετέλεσε πρωθυπουργος επι Οθωνα και Γεωργιου Α, υπηρξε ο αρχιερεας του ρουσφετιου και της φαυλοκρτιας.

Οι βουλευτές του κατακρίθηκαν και αποκλήθηκαν «στηλίται», όπως οι στιγματισθέντες, κατά την αρχαιότητα, των οποίων το όνομα αναγραφόταν σε ατιμωτική στήλη.

2
Γνωστός και με το προσωνύμιο «Τζουμπές», εξαιτίας του ποδήρη μανδύα που φορούσε.   Ερχονταν σε πληρη εμφανισιακη αντιθεση με τον Ευρωπαίο δανδή Γεώργιο Α, αλλά αυτο ήταν ολο. Κατα τα αλλα ηταν τυφλο οργανο του Γεωργιου και πατριάρχης της παρανομιας και αντισυνταγματικοτητας.
  Προ της γενικής κατακραυγής, ο Βασιλιάς Γεώργιος απέλυσε τον Βούλγαρη, η δε Βουλή τον παρέπεμψε στο Ειδικό Δικαστήριο για πλαστογραφία και αντιποίηση αρχής. Δύο εκ των υπουργών του, ο γαμπρός του Νικολόπουλος και ο Βαλασόπουλος, καταδικάστηκαν για δωροληψία. Τα γεγονότα της εποχής αυτής ονομάσθηκαν «Στηλιτικά»». Όλα αυτά προκάλεσαν κατάθλιψη στον Δημήτριο Βούλγαρη, που
  Hogarth

Αυτοπροσωπογραφία του William Hogath 1745. Φοράει σκουφο με γούνινο περίγυρο και φούντα στην κορυφή.

Ο William Hogarth (10 Νοεμβρίου, 1697 - 26 Οκτωβρίου 1764) ήταν Άγγλος ζωγράφος, χαράκτης, γελοιογράφος, κοινωνικός κριτικός και σκιτσογράφος.

Αντιστοιχο κάλυμα κεφαλής φορουσαν οι Τσαροι

1 

Ο τσάρος Νικόλαος Ρομανώφ. Αναπαριστώμενος ως μάρτυρας απο τους συγχρονους Ρωσους. Ποσοι μαρτυρήσανε απο αυτον το "Μάρτυρα" δεν λεγεται.

2

Ο Νικόλαος με τήν γυναίκα του Αλεξανδρα. Ισως λογω αυτής τής συμβίωσης να πήρε τον τιτλο του μάρτυρα. Τον περνούσε κατά εναμισυ κεφάλι. Αλεξάνδρα ονομα και πραμα. Μονο το μαστίγιο της λειπει.

  SantaClausse

Ο Αγιος Βασίλειος εχει ενα χαρακτηριστικο σκουφο. Αυτος οπμως ειναι ο Σαντα Κλαους του Δυτικού Κοσμου. Σαντα (Santa απο το Sancta =Saint )

Ο δικος μας αγιος-Βασιλειος (ο Δεξιός[1]) είναι ο εκ Καισαρειας2 Μέγας Ιεράρχης και ενας απο τους «Τρεις Ιεράρχες», βοηθειά σας. εμφανισιακά δεν έχει καμια σχέση με τον Αη-Βασιλη. Ηταν από τους τα φαιά φορούντας και φρονούντας (σκοταδιστάς) .

[1] Εμ δεξιός βέβαια! Αγιος Αριστερός ειναι οξύμωρον.

Αγιος Βασίλειος ο Μέγας
  napoleon Το χαρακτηριστικο δικωχο καπέλλο το λανσαρε ο Ναπολέων Βοναπαρτης αντι του τρικωχου τρικαντώ που φορουσαν ολοι. Ομως αποτέλεσε το σήμα κατατεθέν του "Κορσικανου Τέρατος" .
  Βενιζέλος

Το Ναπολέοντα μιμήθηκε ο Ελ. Βανιζέλος με δικωχο περιστραμένο κατά 90° και απλούστατης κατασκευής. Δεν υπάρχουν ενδειξεις οτι το φοραγε παντοτε. Ομως αποτέλεσε το σήμα κατατεθέν του εθνάρχη

Ο άλλος εθνάρχης, (ο Δεξιός) , είχε διακριτικό σημείο τα φρύδια του που ήταν και η αιτία (και οχι η μόνη[1]) που του κόλλησαν το παρωνύμιο: «Ο Μέγας Φρυδερίκος»

[1] Οι σχέσεις του με τήν Φρειδερίκη (κν. Φρίκη) ήταν ή άλλη αιτια. Ηταν το enfant gaté της.

Κ. Καραμανλής
  Μακάριος

Αλλος Εθνάρχης, ο Κύπρου Μακάριος, ηταν ο μόνος Χριστιανός Θρησκευτικός ηγέτης που διετέλεσε Αρχηγός Δημοκρατικού Κράτους. Σήμα κατατεθέν το Επανωκαλύμμαυχο.

Θρησκευτικός ηγέτης (ο δεξιός) με πολιτικό ρόλο σε θεοκρατικό Κράτος ο Αγιατολλάχ Χομεηνί λάνσαρε το σαρίκι. Οι επόμενοί του κρατησαν το σήμα.

Αγιατολλαχ Χομεηνή
  Νεχρού

Αριστερά: Ο Παντίτ Γιαβαχαρλάτ Νεχρού,από το 1921 μέχρι το 1945 φυλακίστηκε 9 φορές για τη δράση του υπέρ των λαϊκών μαζών της πατρίδας του. Διατέλεσε κατ` επανάληψη πρόεδρος του Κογκρέσου (1929, 1936, 1937, 1946). Το 1946 έγινε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός των Εξωτερικών. Το 1947 έγινε πρωθυπουργός της Ινδίας, ο πρώτος μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της και κράτησε τη θέση αυτή μέχρι το θάνατό του.

Κυκλοφορούσε παντού με το παραδοσιακό ινδικό σκουφάκι που το γνωρισαμε οι λοιποί εξ αιτιας του.

Δεξιά: Ο Χαμίντ Καρζάι είναι πολιτικός από το Αφγανιστάν. Είναι ο πρώτος δημοκρατικά εκλεγμένος Πρόεδρος της χώρας. Θεωρηθηκε ιδαιτερα κομψος και ακολουθσε την τακτικη Νεχρου στο καπελο.

Χαμίτ Καρζάι
  Αλής Ο Αλή πασάς Τεπελενλής (1744 - 25 Ιανουαρίου 1822) ήταν μουσουλμάνος Αρβανίτης στη καταγωγή πασάς των Ιωαννίνων που διαδραμάτισε για περισσότερα απο 40 χρόνια σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Ηπείρου και όχι μόνο, απο το 1788 όταν και διορίστηκε πασάς των Ιωαννίνων μέχρι τις αρχές της Ελληνικής Επανάστασης. Στο απόγειο της δόξας του κατείχε μια μεγάλη περιοχή του ελλαδικού χώρου της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Για τον τρόπο με τον οποίο διοίκησε το Πασαλίκι του αλλά και για τον χαρακτήρα του, έμεινε γνωστός σαν Ασλάνι (λιοντάρι) των Ιωαννίνων. Φορουσε χαρακτηριτικο σκουφάκι ανατολίτικο.
 

Εικ. 1

Κότινος

Εικ. 2

στεμμακαιραβδος

Εικ. 3

ΣΗΜΑΣΙΑ:Το στέμμα είναι χαρακτηριστικό (σημείον) των βασιλιάδων. Βεβαια στέμμα φορούν και άλλοι ευγενείς. [Βλέπε εικόνα]
Βλ. Εικ. 1 = Η Ελισάβετ Νο 2[1] της Αγγλιας.

Οπως προσφυέστατα έλεγε ο μακαρίτης Νίκος Τσιφόρος «Οι βασιλιάδες έχουν νούμερα όπως και τα παπούτσια »

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΑ:

Στην αρχαια Ελλάδα ηταν σημειον νίκης, δόξας και αμοιβη. Βλ. Εικ 2. Δινονταν στις μαχες ή σέ αγώνες. Ηταν ενα απλο στεφάνι ελιάς ή δάφνης. Οι Ρωμαιοι, αρχισαν κα φορουν στεματα παρομοια αλλά απο χρυσό (κατά το Σμυρναϊκο «εχουμε και κρεμαμε»). Ο Ιούλιος Καίσαρ φόραγε καθημερινά ενα στέμα-στεφάνι δάφνης, που ισως ειχε κερδίσει επάξια, οχι τόσο για τή δόξα αλλά για να κρύβει την φαλάκρα του.

πβ. Σεξπηρ- Ιουλιος Καισαρ: Ο περιφημος λόγος του Μάρκου Αντωνίου

You all did see that on the Lupercal I thrice presented him a kingly crown, Which he did thrice refuse: was this ambition? Yet Brutus says he was ambitious; And, sure, he is an honourable man.

Κατά τον αφορισμό του Ζάρκο Πετάν : Το στέμμα είναι ένα καπέλο που αφαιρείται μαζί με το κεφάλι.

Το στέμμα κατάντησε να σημαίνει μεταφορικά τον μονάρχη και όλο το θεσμό μιάς Μοναρχίας και πολλές φορές και ολο το Κράτος. Υπήρχε, ευτυχώς στο παρελθόν, το «Συμβουλιο του Στέμματος» δηλ. του βασιλέα. Οι Αγγλοι λενε καθετι το κρατικό «περιουσια του Στέμματος», τον δημοσιο υπαλληλο «στην υπηρεσία του στέμματος».

Στέμματα

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ:Το στέμμα ειναι ουσιαστικό που προερχεται απο το ρημα στέφω = στεφανώνω, επιθέτω στεφάνι. Αυτος που φοράει, συνήθως βασιλέας ή φεουδάρχης[1], στέμμα ονομάζεται εστεμμένος απο την μετοχή παρακειμένου του στέφω.

[1] Συνακόλουθα τα στέμματα ήταν άμεσα συνυφασμένα με τα στρέμματα!

ΣΥΝΩΝΥΜΑ: στέφανος, κότινος, κορώνα, διάδημα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

Κατα την Μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης, οι Εβδομήκοντα χρησιμοποιησαν τον ορο στέφανος αλλα εννοούσαν στέμμα βλ. παρακατω πινακα:

Εσθήρ  8  15  ο δε μαρδοχαιος εξηλθεν εστολισμενος την βασιλικην στολην και στεφανον εχων χρυσουν και διαδημα βυσσινον πορφυρουν ιδοντες δε οι εν σουσοις εχαρησαν 
Ιωβ  19  την δε δοξαν απ' εμου εξεδυσεν αφειλεν δε στεφανον απο κεφαλης μου 
Ιωβ  31  36  επ' ωμοις αν περιθεμενος στεφανον ανεγινωσκον 
Ψαλμοί  20  οτι προεφθασας αυτον εν ευλογιαις χρηστοτητος εθηκας επι την κεφαλην αυτου στεφανον εκ λιθου τιμιου 
Ψαλμοί  64  12  ευλογησεις τον στεφανον του ενιαυτου της χρηστοτητος σου και τα πεδια σου πλησθησονται πιοτητος 
Ψαλμοί  102  τον λυτρουμενον εκ φθορας την ζωην σου τον στεφανουντα σε εν ελεει και οικτιρμοις 
Παροιμίες  1  στεφανον γαρ χαριτων δεξη ση κορυφη και κλοιον χρυσεον περι σω τραχηλω 
Παροιμίες  4  ινα δω τη ση κεφαλη στεφανον χαριτων στεφανω δε τρυφης υπερασπιση σου 
Παροιμίες  12  γυνη ανδρεια στεφανος τω ανδρι αυτης ωσπερ δε εν ξυλω σκωληξ ουτως ανδρα απολλυσιν γυνη κακοποιος 
Παροιμίες  14  24  στεφανος σοφων πανουργος η δε διατριβη αφρονων κακη 
Παροιμίες  16  31  στεφανος καυχησεως γηρας εν δε οδοις δικαιοσυνης ευρισκεται 
Παροιμίες  17  στεφανος γεροντων τεκνα τεκνων καυχημα δε τεκνων πατερες αυτων [6α] του πιστου ολος ο κοσμος των χρηματων του δε απιστου ουδε οβολος 
Ησαίας  22  18  και τον στεφανον σου τον ενδοξον και ριψει σε εις χωραν μεγαλην και αμετρητον και εκει αποθανη και θησει το αρμα σου το καλον εις ατιμιαν και τον οικον του αρχοντος σου εις καταπατημα 
Ησαίας  22  21  και ενδυσω αυτον την στολην σου και τον στεφανον σου δωσω αυτω και το κρατος και την οικονομιαν σου δωσω εις τας χειρας αυτου και εσται ως πατηρ τοις ενοικουσιν εν ιερουσαλημ και τοις ενοικουσιν εν ιουδα 
Ησαίας  28  και τοις ποσιν καταπατηθησεται ο στεφανος της υβρεως οι μισθωτοι του εφραιμ 
Ησαίας  28  τη ημερα εκεινη εσται κυριος σαβαωθ ο στεφανος της ελπιδος ο πλακεις της δοξης τω καταλειφθεντι μου λαω 
Ησαίας  62  και εση στεφανος καλλους εν χειρι κυριου και διαδημα βασιλειας εν χειρι θεου σου 
Ιερεμίας  13  18  ειπατε τω βασιλει και τοις δυναστευουσιν ταπεινωθητε και καθισατε οτι καθηρεθη απο κεφαλης υμων στεφανος δοξης υμων 

Στην Καινή Διαθήκη ο «στέφανος εξ ακανθών» του Ιησου διακωμωδουσε το Στεμμα των Βασιλέων του Ισραήλ.

 

ΟΝΟΜΑΤΑ & ΕΠΩΝΥΜΑ:Στέφανος, Στεφανής, Στεφανόπουλος, Στο(υ)γιαννίδης[1],

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ:Απο τήν ακολουθία του γάμου : «Εθηκαν επι τήν κεφαλήν αυτών στέφανον εκ λίθων τιμίων» Ψάλλεται κατα την στιγμη που γίνεται η στέψη. Εκει στέμμα φορούν και οι δούλοι ... του θεού βεβαιως.

 

ΠΗΓΕΣ:ΠΔ, ΚΔ, Ιούλιος Καίσαρ,

Δες περισσοτερα στήν μελέτη μου Στέμμα

Στέμματα φορούν και αλλοι ευγενεις [φωτο]

[1] Στογιάν (Βουλγ.) =Στέφανος

 

 

 

 

     

Παράρτημα Α

Τά τέρατα τής Παλαιάς Διαθήκης

 
Εξοδος  7  εγω δε σκληρυνω την καρδιαν φαραω και πληθυνω τα σημεια μου και τα τερατα εν γη αιγυπτω 
Εξοδος  11  ειπεν δε κυριος προς Μωυσην ουκ εισακουσεται υμων φαραω ινα πληθυνων πληθυνω μου τα σημεια και τα τερατα εν γη Αιγυπτω 
Εξοδος  11  10  Μωυσης δε και Ααρων εποιησαν παντα τα σημεια και τα τερατα ταυτα εν γη Αιγυπτω εναντιον φαραω εσκληρυνεν δε κυριος την καρδιαν φαραω και ουκ ηθελησεν εξαποστειλαι τους υιους Ισραηλ εκ γης αιγυπτου 
Δευτερονόμιον  6  22  και εδωκεν κυριος σημεια και τερατα μεγαλα και πονηρα εν Αιγυπτω εν φαραω και εν τω οικω αυτου ενωπιον ημων 
Δευτερονόμιον  7  19  τους πειρασμους τους μεγαλους ους ειδοσαν οι οφθαλμοι σου τα σημεια και τα τερατα τα μεγαλα εκεινα την χειρα την κραταιαν και τον βραχιονα τον υψηλον ως εξηγαγεν σε κυριος ο θεος σου ουτως ποιησει κυριος ο θεος ημων πασιν τοις εθνεσιν ους συ φοβη απο προσωπου αυτων 
Δευτερονόμιον  11  και τα σημεια αυτου και τα τερατα αυτου οσα εποιησεν εν μεσω Αιγυπτου φαραω βασιλει Αιγυπτου και παση τη γη αυτου 
Δευτερονόμιον  28  46  και εσται εν σοι σημεια και τερατα και εν τω σπερματι σου εως του αιωνος 
Δευτερονόμιον  29  τους πειρασμους τους μεγαλους ους εωρακασιν οι οφθαλμοι σου τα σημεια και τα τερατα τα μεγαλα εκεινα 
Ψαλμοί  77  43  ως εθετο εν Αιγυπτω τα σημεια αυτου και τα τερατα αυτου εν πεδιω Τανεως 
Ψαλμοί  134  εξαπεστειλεν σημεια και τερατα εν μεσω σου Αιγυπτε εν φαραω και εν πασι τοις δουλοις αυτου 
Ησαίας  8  18  ιδου εγω και τα παιδια α μοι εδωκεν ο θεος και εσται εις σημεια και τερατα εν τω οικω Ισραηλ παρα κυριου Σαβαωθ ος κατοικει εν τω ορει Σιων 
Ησαίας  20  και ειπεν κυριος ον τροπον πεπορευται Ησαιας ο παις μου γυμνος και ανυποδετος τρια ετη εσται σημεια και τερατα τοις αιγυπτιοις και αιθιοψιν 
Ιερεμίας  39  20  ος εποιησας σημεια και τερατα εν γη Αιγυπτω εως της ημερας ταυτης και εν Ισραηλ και εν τοις γηγενεσιν και εποιησας σεαυτω ονομα ως η ημερα αυτη 
Δανιήλ  4  37  τω υψιστω ανθομολογουμαι και αινω τω κτισαντι τον ουρανον και την γην και τας θαλασσας και τους ποταμους και παντα τα εν αυτοις εξομολογουμαι και αινω οτι αυτος εστι θεος των θεων και κυριος των κυριων και βασιλευς των βασιλεων οτι αυτος ποιει σημεια και τερατα και αλλοιοι καιρους και χρονους αφαιρων βασιλειαν βασιλεων και καθιστων ετερους αντ' αυτων [37α] απο του νυν αυτω λατρευσω και απο του φοβου αυτου τρομος ειληφε με και παντας τους αγιους αυτου αινω οι γαρ θεοι των εθνων ουκ εχουσιν εν εαυτοις ισχυν αποστρεψαι βασιλειαν βασιλεως εις ετερον βασιλεα και αποκτειναι και ζην ποιησαι και ποιησαι σημεια και θαυμασια μεγαλα και φοβερα και αλλοιωσαι υπερμεγεθη πραγματα καθως εποιησεν εν εμοι ο θεος του ουρανου και ηλλοιωσεν επ' εμοι μεγαλα πραγματα εγω πασας τας ημερας της βασιλειας μου περι της ψυχης μου τω υψιστω θυσιας προσοισω εις οσμην ευωδιας τω κυριω και το αρεστον ενωπιον αυτου ποιησω εγω και ο λαος μου το εθνος μου και αι χωραι μου αι εν τη εξουσια μου και οσοι ελαλησαν εις τον θεον του ουρανου και οσοι αν καταληφθωσι λαλουντες τι τουτους κατακρινω θανατω [37β] εγραψε δε ο βασιλευς Ναβουχοδονοσορ επιστολην εγκυκλιον πασι τοις κατα τοπον εθνεσι και χωραις και γλωσσαις πασαις ταις οικουσαις εν πασαις ταις χωραις εν γενεαις και γενεαις κυριω τω θεω του ουρανου αινειτε και θυσιαν και προσφοραν προσφερετε αυτω ενδοξως εγω βασιλευς βασιλεων ανθομολογουμαι αυτω ενδοξως οτι ουτως εποιησε μετ' εμου εν αυτη τη ημερα εκαθισε με επι του θρονου μου και της εξουσιας μου και της βασιλειας μου εν τω λαω μου εκρατησα και η μεγαλωσυνη μου αποκατεσταθη μοι [37χ] Ναβουχοδονοσορ βασιλευς πασι τοις εθνεσι και πασαις ταις χωραις και πασι τοις οικουσιν εν αυταις ειρηνη υμιν πληθυνθειη εν παντι καιρω και νυν υποδειξω υμιν τας πραξεις ας εποιησε μετ' εμου ο θεος ο μεγας εδοξε δε μοι αποδειξαι υμιν και τοις σοφισταις υμων οτι εστι θεος και τα θαυμασια αυτου μεγαλα το βασιλειον αυτου βασιλειον εις τον αιωνα η εξουσια αυτου απο γενεων εις γενεας και απεστειλεν επιστολας περι παντων των γενηθεντων αυτω εν τη βασιλεια αυτου πασι τοις εθνεσι τοις ουσιν υπο την βασιλειαν αυτου 
 
 Copyright 2011 © - Α. Στουγιαννίδης