Κατά Ιωάννην Κεφ. 18 

Μιά δίκη γιά κλάματα

 .1 Ταῦτα εἰπὼν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐξῆλθε σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ πέραν τοῦ χειμάρρου τῶν Κέδρων, ὅπου ἦν κῆπος, εἰς ὃν εἰσῆλθεν αὐτὸς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

Περαν του χειμαρου των κεδρων υπηρχε περιφραγμένος κήπος. Αλλιώς δεν θα έλεγε «εισήλθε» θα έλεγε "μετέβη". Εξ άλλου στο στ. 4 αναφέρει πάλι «εξήλθε». Ποια είναι η σκοπιμότητα δεν αναφέρει. Αν ο Ιούδας ήταν μαζί δεν το λεει επίσης. Άλλα μάλλον ήταν εκεί και έφυγε με κάποιο πρόσχημα. 

.2 ᾔδει δὲ καὶ ᾿Ιούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν τὸν τόπον, ὅτι πολλάκις συνήχθη ὁ ᾿Ιησοῦς ἐκεῖ μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ.

 

.3 ὁ οὖν ᾿Ιούδας λαβὼν τὴν σπεῖραν καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ Φαρισαίων ὑπηρέτας ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ φανῶν καὶ λαμπάδων καὶ ὅπλων.

Η σπείρα ήταν μεγάλη μονάδα , γύρω στους 600 στρατιώτες, του Ρωμαϊκού στρατού. Με ποιο αξίωμα  μπορούσε να αναλάβει την διοίκηση  ο Ιούδας ενός τέτοιου  τμήματος;

.4 ᾿Ιησοῦς οὖν εἰδὼς πάντα τὰ ἐρχόμενα ἐπ᾿ αὐτόν, ἐξελθὼν εἶπεν αὐτοῖς· τίνα ζητεῖτε; ἀπεκρίθησαν αὐτῷ·

Ποιοι αποκρίθηκαν; ‘Ολη η σπείρα; Προφανώς ο επι κεφαλής Ρωμαίος αξιωματικός. 

.5 ᾿Ιησοῦν τὸν Ναζωραῖον. λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐγώ εἰμι. εἱστήκει δὲ καὶ ᾿Ιούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν μετ᾿ αὐτῶν.

Επιμένει στον πληθυντικό!

.6 ὡς οὖν εἶπεν αὐτοῖς ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἔπεσον χαμαί.

Πάσα η σπείρα ή ο ερωτηθείς αξιωματικός. Και στις δύο εκδοχές το θέαμα ειναι αδύνατο και γελοίο,

.7 πάλιν οὖν αὐτοὺς ἐπηρώτησε· τίνα ζητεῖτε; οἱ δὲ εἶπον· ᾿Ιησοῦν τὸν Ναζωραῖον.

Ενορχήστρωση! Μανία που την έχουν οι Ευαγγελιστές να βάζουν μεγάλες μάζες ανθρώπων να λένε το ίδιο πράγμα εν χορώ.

.8 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς· εἶπον ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι. εἰ οὖν ἐμὲ ζητεῖτε, ἄφετε τούτους ὑπάγειν·

 

.9 ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὃν εἶπεν, ὅτι οὓς  δέδωκάς μοι, οὐκ ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν οὐδένα.

Ποιος είπε; Δεν ειπε τιποτα!

.10 Σίμων οὖν Πέτρος ἔχων μάχαιραν εἵλκυσεν αὐτήν, καὶ ἔπαισε τὸν τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον τὸ δεξιόν· ἦν δὲ ὄνομα τῷ δούλῳ Μάλχος.

Αν δεχθούμε ότι ο Πέτρος ήταν δεξιόχειρας θα έπρεπε να κόψει το αριστερό αυτί. Αλλά στην Γραφή το αριστερό αποφεύγεται.

 

.11 εἶπεν οὖν ὁ  ᾿Ιησοῦς τῷ Πέτρῳ· βάλε τὴν μάχαιραν εἰς τὴν θήκην· τὸ ποτήριον ὃ δέδωκέ μοι ὁ πατήρ, οὐ μὴ πίω αὐτό;

... αφου πρώτα του εκοψε το αυτί!

.12 ῾Η οὖν σπεῖρα καὶ ὁ χιλίαρχος καὶ οἱ ὑπηρέται τῶν ᾿Ιουδαίων συνέλαβον τὸν ᾿Ιησοῦν καί ἔδησαν αὐτόν,

Ο χιλίαρχος δέχθηκε διαταγές από  τον Ιούδα! συνελεβαν τον Ιησού και άφησαν τον Πέτρο να φύγει, μετά από αυτόφωρο έγκλημα. Υπερ τους χιλίους άνδρες δεν μπορούσαν να φυλάξουν 2 αιχμαλώτους;

.13 καὶ  ἀπήγαγον αὐτὸν πρὸς ῎Ανναν πρῶτον· ἦν γὰρ πενθερὸς τοῦ Καῑάφα, ὃς ἦν ἀρχιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου.

Γιατι; Γιατί ένας Ρωμαίος αξιωματικός δεν μετάγει τον κρατούμενο στους προϊσταμένους του άλλα στον πεθερό του θρησκευτικού ηγέτη του υπόδουλου λαού;

.14 ἦν δὲ Καῑάφας ὁ συμβουλεύσας τοῖς ᾿Ιουδαίοις ὅτι συμφέρει ἕνα ἄνθρωπον ἀπολέσθαι ὑπὲρ τοῦ λαοῦ.

Δεν υπεθετε οτι ηταν υπερ του λαου αλλα υπερ του ιερατειου (που ηταν διορισμενο απο τους Ρωμαιους και υπευθυνο κατα καποιο τροπο για την τηρηση της τάξεως). Ο Γρηγοριος ο 5ος εκανε τα ιδια με τον Υψηλάντη.  

.15 ᾿Ηκολούθει δὲ τῷ ᾿Ιησοῦ Σίμων Πέτρος καὶ ὁ ἄλλος μαθητής. ὁ δὲ μαθητὴς ἐκεῖνος ἦν γνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ, καὶ συνεισῆλθε τῷ ᾿Ιησοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως·

Ο «άλλος» ήταν ο Ιωάννης. Αν δεχθούμε ότι υπήρχαν δυο διακεκριμένες ομάδες οι αντάρτες του κήπου και οι υπηρέτες + ρωμαίοι. όποιος δεν είναι με τους μεν είναι με τους δε.

.16 ὁ δὲ Πέτρος εἱστήκει πρὸς τῇ θύρᾳ ἔξω. ἐξῆλθεν οὖν ὁ μαθητὴς ὁ ἄλλος, ὃς ἦν γνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ, καὶ εἶπε τῇ θυρωρῷ, καὶ εἰσήγαγε τὸν Πέτρον.

Πήγαινε γυρεύοντας να τον πιάσουν αν και γλίτωσε από την σίγουρη σύλληψη.

.17 λέγει οὖν ἡ παιδίσκη ἡ θυρωρὸς τῷ Πέτρῳ· μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν εἶ τοῦ ἀνθρώπου τούτου; λέγει ἐκεῖνος· οὐκ εἰμί.

Τι μπορούσε να πει ο Πέτρος «Εγώ περαστικός ήμουν ... είδα φως και μπήκα». Αν δεχθούμε ότι υπήρχαν δυο διακεκριμένες ομάδες οι αντάρτες του κήπου και οι υπηρέτες + ρωμαίοι. όποιος δεν είναι με τους μεν είναι με τους δε.

.18  εἱστήκεισαν δὲ οἱ δοῦλοι καὶ οἱ ὑπηρέται ἀνθρακιὰν πεποιηκότες, ὅτι ψῦχος ἦν, καὶ ἐθερμαίνοντο· ἦν δὲ μετ᾿ αὐτῶν ὁ Πέτρος ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος.

 

.19 ῾Ο οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησε τὸν ᾿Ιησοῦν περὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ περὶ τῆς διδαχῆς αὐτοῦ,

Ο πεθερός του Αρχιερέως

.20 ἀπέκρίθη αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐγὼ παρρησίᾳ ἐλάλησα τῷ κόσμῳ· ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπου πάντοτε οἱ ᾿Ιουδαῖοι συνέρχονται, καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν.

Τότε τι εποίει εν κρυπτώ νυχτιάτικα στον χείμαρο των Κέδρων;

.21 τί με ἐπερωτᾷς; ἐπερώτησον τοὺς ἀκηκοότας τί ἐλάλησα αὐτοῖς· ἴδε οὗτοι οἴδασιν ἃ εἶπον ἐγώ·

 

.22 ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος εἷς τῶν ὑπηρετῶν παρεστηκὼς ἔδωκε ῥάπισμα τῷ ᾿Ιησοῦ εἰπών· οὕτως ἀποκρίνῃ τῷ ἀρχιερεῖ;

Βλ. Ο κουτεντές στις Παραδόσεις του Ν. Πολιτη.

.23 ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· εἰ κακῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον περὶ τοῦ κακοῦ· εἰ δὲ καλῶς, τί με δέρεις;

 

.24 ἀπέστειλεν αὐτὸν ὁ ῎Αννας δεδεμένον πρὸς Καῑάφαν τὸν ἀρχιερέα.

Μέχρι τότε ήταν λυτός; Με συνοδεία ποιων τον απεστειλε; Εδινε διαταγές στους Ρωμαίους ή οι Ρωμαίοι τον παράτησαν και φύγανε;

.25 ῏Ην δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος. εἶπον οὖν αὐτῷ· μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶ;

 

.26 ἠρνήσατο οὖν ἐκεῖνος καὶ εἶπεν· οὐκ εἰμί. λέγει εἷς ἐκ τῶν δούλων τοῦ ἀρχιερέως, συγγενὴς ὦν οὗ ἀπέκοψε Πέτρος τὸ ὠτίον· οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν τῷ κήπῳ μετ᾿ αὐτοῦ;

Να σου φάνε το αυτί και να λες «σε είδον» ειναι τουλάχιστο γελοιο.

.27  πάλιν οὖν ἠρνήσατο ὁ Πέτρος, καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν.

 

.28 ῎Αγουσιν οὖν τὸν ᾿Ιησοῦν ἀπὸ τοῦ Καῑάφα εἰς τὸ πραιτώριον· ἦν δὲ πρωΐ· καί αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ πραιτώριον, ἵνα μὴ μιανθῶσιν, ἀλλ᾿ ἵνα φάγωσι τὸ πάσχα.

Αν τον άγουσιν οι Ρωμαίοι Στρατιώτες τότε τα περί μιάσματος δεν έχουν νόημα. Αν αγουσι οι εβραίοι τόπε οι Ρωμαίοι που ήταν και τι ρόλο έπαιζαν.

.29 ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πιλᾶτος πρὸς αὐτοὺς καὶ εἶπε· τίνα κατηγορίαν φέρετε κατὰ τοῦ ἀνθρώπου τούτου;

Απίθανο να είχε στείλει ένα χιλίαρχο και τόσους άνδρες για κάποιον που δεν ήξερε γιατί κατηγορείται. Το ενδεχόμενο να ενήργησε αυτοβούλως ο χιλίαρχος είναι απίθανο επίσης.

.30 ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ· εἰ μὴ ἦν οὗτος κακοποιός, οὐκ ἄν σοι παρεδώκαμεν αὐτόν.

Δεν ειναι δυνατον να μιλουσε με τον ανωνυμο οχλο. Ουτε βεβαια ο οχλος, ακομα και δασκαλεμεμνος, θα μπορουσε να απαντήσει εν συγχορδία μια τόσο περιπλοκη απαντηση. 

.31 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ κατὰ τὸν νόμον ὑμῶν κρίνατε αὐτόν. εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ ᾿Ιουδαῖοι· ἡμῖν οὐκ ἔξεστιν ἀποκτεῖναι οὐδένα·

Προφανώς δεν του είπαν μόνον αυτά. Πως εξηγείται ότι στο στ. 33 αναφέρει ο Πιλάτος την κατηγορία; Έξ αλλου υπέδειξαν ήδη οτι το τίμημα είναι θάνατος.

.32 ἵνα ὁ λόγος τοῦ ᾿Ιησοῦ πληρωθῇ ὃν εἶπε σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν.

Που το ειπε; Ο τροπος που θα πέθαινε δεν ειπώθηκε από τον ίδιο.

.33 Εἰσῆλθεν οὖν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν ὁ Πιλᾶτος καὶ ἐφώνησε τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ εἶπεν αὐτῷ· σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων;

 

.34 ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἀφ᾿ ἑαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις ἢ ἄλλοι σοι εἶπον περὶ ἐμοῦ;

 Αναιδής ερωτηση αντι απαντησεως. Ο φυσιλογικός Πιλάτος θα επρεπε να ειχε γινει εξω φρενων.

.35  ἀπεκρίθη ὁ Πιλᾶτος· μήτι ἐγὼ ᾿Ιουδαῖός εἰμι; τὸ ἔθνος τὸ σὸν καὶ οἱ ἀρχιερεῖς παρέδωκάν σε ἐμοί· τί ἐποίησας;

 Μπα! Και πασαν την σπειραν ποιος την έστειλε; Το εθνος το αυτου;

.36 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς· ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου· εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμή, οἱ ὑπηρέται ἂν οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο, ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς ᾿Ιουδαίοις· νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν.

Αν ήταν του «κόσμου τούτου» τίνος βασιλεύς θα ήταν; Ασφαλώς των Ιουδαίων. Οι υπηρέτες του απο που θα ήταν; από την Αλβανία; Το "νυν" σημαίνει μεταστροφή και υπεκφυγή είναι όμως και έμμεση ομολογία: «Νυν ουκ εστί, πλην όμως πριν ήτο»

.37 εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς· σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι ἐγώ. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ. πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς.

Πάλι τα γυρίζει! Στον προηγούμενο στίχο μιλαει για την βασιλεια του. Το ποιανου κοσμου ειναι βασιλευς ειναι αδιάφορο. Πάντως ειναι βασιλευς και το εδήλωσε.

.38 λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· τί ἐστιν ἀλήθεια; καὶ τοῦτο εἰπὼν πάλιν ἐξῆλθε πρὸς τοὺς ᾿Ιουδαίους καὶ λέγει αὐτοῖς· ἐγὼ οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ·

 Ο Πιλατος προφανώς δεν παιρνει απαντηση. Ο Ματθαιος στο Κ. 27 στ. 14 το λέει ρητά 14 καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἓν ῥῆμα, ὥστε θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν.

.39 ἔστι δὲ συνήθεια ὑμῖν ἵνα ἕνα ὑμῖν ἀπολύσω ἐν τῷ πάσχα· βούλεσθε οὖν ὑμῖν ἀπολύσω τὸν βασιλέα τῶν ᾿Ιουδαίων;

Αντιφάσκει με το «ο γέγραφα γέγραφα» και την επιγραφή.

Οι Ρωμαίοι υποτάσσονται σε μια Εβραικη συνηθεια. Οι Εβραιοι δεν θυμουνται την υπαρξη της συνηθειας, αλλα ο καλος Πιλάτος τους θυμίζει το παραθυράκι του νομου και υπαινικτικά τους προτεινει και τον Ιησου. Ο Ματθαίος τα λέει αλλοιώς.17 συνηγμένων οὖν αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος: τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν, [τὸν] Βαραββᾶν ἢ Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν

Βάλτε ενα κόμμα μετα το "Βαραββάν" και διαβαστε:

Τινα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν, [τὸν] Βαραββᾶν, τὸν λεγόμενον Ἰησοῦν, τὸν λεγόμενον Χριστόν;

Οπως θα λέγαμε, παρεθέτωντας ονοματα, ψευδώνυμα και τίτλους ΕΝΟΣ και μόνου ατόμου: "τον Χαρίλαο Φωράκη, ή καπετάν-Γιώτη, τον Γ. Γραμματέα του ΚΚΕ;". Αν βάλετε και καποια χροια ειρωνίας στην απαγγελία σας και προσθέστε την φράση "Είστε στα καλά σας, θέλετε να απολύσω ..." στην αρχη, είστε πολύ κοντά σε αυτό που λογικά πρέπει να είπε ο Πιλάτος.

Εδώ την εναλλακτική λύση την προτείνει ο Λαός. Ειναι για να γελάς.

.40 ἐκραύγασαν οὖν πάλιν πάντες λέγοντες· μὴ τοῦτον, ἀλλὰ τὸν Βαραββᾶν. ἦν δὲ ὁ Βαραββᾶς λῃστής.

Στα μάτια του Πιλάτου ο Ιησούς ήταν ληστής και σφετεριστής της Αρχής.